Jump to content
Matthew Hughes
Rôl cofrestredig
Gweithwyr Gofal Catref
Canlyniad
Gorchymun dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Mirus Wales Ltd
Math o wrandawiad
Panel Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer a eisteddodd ar 4-6 Hydref 2021 wedi canfod bod yr honiadau y manylir isod wedi'u profi yn erbyn Matthew Hughes, gweithiwr gofal cartref cofrestredig.

• Cyrchu ffeiliau / ffolderau cyfrinachol nad oedd ganddo awdurdod i'w cyrchu na'u darllen

• Storio gwybodaeth bersonol sensitif sy'n gysylltiedig ag unigolyn a gefnogir

• Wedi torri Polisi Diogelu Dyddiad a GDPR y sefydliad

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd i ymarfer cyfredol Matthew Hughes a gosododd Orchymyn Dileu sy'n golygu na all weithio mwyach mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru.

Mae gan Matthew Hughes yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau’r panel ar gael ar gais.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau