Jump to content
Kirsty Reynolds
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn wrandawiad o bell drwy Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Liberty Care Ltd
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi canfod honiadau bod Ms Reynolds, gweithiwr gofal cartref, wedi ymddwyn yn amhriodol tuag at ddefnyddiwr gofal a chymorth sy’n agored i niwed wedi’u profi. Roedd yr honiadau yn dangos bod Ms Reynolds wedi cyflawni ei dyletswyddau mewn modd diraddiol a difrïol gyda'r potensial i achosi anaf neu niwed.

Canfu’r Panel fod amhariad ar addasrwydd presennol Kirsty Reynolds i ymarfer a gosododd Orchymyn Dileu sy’n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gwaith gofal cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru.

Mae gan Kirsty Reynolds yr hawl i apelio i’r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru