Jump to content
Joanne Kate Heather
Rhannu
Rôl cofrestredig
Rheolwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt Home Instead Senior Care
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer a eisteddodd o bell ar 4-10 Mai 2021, wedi canfod honiadau bod Joanne Heather

• wedi methu â sicrhau bod Cynlluniau Gofal a Chefnogaeth Integredig unigolyn yn cael eu cyflawni

• cyfarwyddo cydweithwyr i gwblhau cofnodion meddyginiaeth ar gam ac nid oeddent yn cadw nodiadau achos cywir a chywir

  • wedi methu â mynychu ymweliadau wedi'u trefnu ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a hawlio taliadau am ymweliadau wedi'u ffugio

• heb sicrhau diogelwch a diogelwch defnyddwyr gwasanaeth yn gywir

profi yn erbyn Joanne Heather, rheolwr gofal cartref cofrestredig.

Canfu'r Panel fod nam ar ffitrwydd i ymarfer cyfredol Joanne Heather a gosododd Orchymyn Dileu sy'n golygu nad yw hi bellach wedi'i chofrestru fel rheolwr gofal cartref ac na all weithio mewn unrhyw rôl gofal cymdeithasol sy'n gofyn am gofrestru yng Nghymru.

Mae gan Joanne Heather yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae rhesymau’r panel ar gael ar gais.

Crynodeb o honiadau

Honnir bod Ms Heather, wrth weithio fel Rheolwr Gofal Cartref yn Home Instead Senior Care, ei bod hi

• wedi methu â sicrhau bod Cynlluniau Gofal a Chefnogaeth Integredig unigolyn yn cael eu cyflawni,

• cyfarwyddo cydweithwyr i gwblhau cofnodion meddyginiaeth ar gam, heb gynnal nodiadau achos cywir.

• wedi methu â mynychu ymweliadau wedi'u trefnu ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a hawlio taliadau am ymweliadau wedi'u ffugio

• heb sicrhau diogelwch defnyddwyr gwasanaeth yn gywir