Jump to content
Jake Evans Hodgson
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol (Care) Ltd, Swansea
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi canfod y gollfarn am Drais Rhywiol, yn groes i adran 1 (1) o Ddeddf Troseddau Rhywiol 2003, a brofwyd yn erbyn Jake Evans Hodgson, gweithiwr gofal cartref cofrestredig.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd i ymarfer presennol Jake Evans Hodgson a gosododd Orchymyn Dileu sy'n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol a reoleiddir yng Nghymru. Bydd enw Jake Evans Hodgson yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr a'i roi ar y Rhestr o Bersonau a Dynnwyd.

Mae gan Jake Evans Hodgson yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y penderfyniad ar gais.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Tra roedd Jake Evans Hodgson wedi ei gofrestru fel gweithiwr gofal cartref, cafwyd yn euog o dreisio yn Llys y Goron Abertawe ar 29 Hydref 2021 ac wedi hynny ei ddedfrydu i chwe blynedd yn y carchar.