Jump to content
Heidi Dunt
Rhannu
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt Carelink Home Care Services
Math o wrandawiad
Panel Addasrwydd i Ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer a eisteddodd o bell ar 12 - 14 Mai 2021 wedi canfod honiadau bod Ms Dunt, gweithiwr gofal cartref, wedi mynychu eiddo unigolyn â chymorth pan nad oedd bellach yn gyflogedig, wedi gwneud cyswllt corfforol ac wedi ceisio darparu gofal heb ddefnyddio offer amddiffynnol personol priodol.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol Ms Dunt i ymarfer a gosod Gorchymyn Dileu sy'n golygu na fydd hi'n gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru.

Mae gan Ms Dunt yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

Crynodeb o honiadau

Ar ôl cael ei diswyddo fel Gweithiwr Gofal Cartref i Wasanaethau Gofal Cartref Carelink, honnir bod Ms Dent wedi mynychu eiddo Unigolyn â Chefnogaeth ac wedi mynd i mewn i'r ystafell ymolchi pan oedd yr gofalwr yn helpu’r unigolyn ar y toiled.

Tra’I bod wedi’i gwahardd, derbyniodd Ms Dent ddedfryd o garchar am yrru'n beryglus.