Jump to content
Faye Carter
Rôl cofrestredig
Rheolwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Gynt Options First Group
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer a eisteddodd ar 27 Medi 2021 wedi canfod bod yr holl honiadau wedi’u profi yn erbyn Faye Carter, rheolwr cartref gofal i oedolion.

Canfu’r Panel fod amhariad ar addasrwydd presennol Faye Carter i ymarfer a gosododd Orchymyn Dileu sy’n golygu na all weithio mwyach mewn rôl gofal cymdeithasol a reoleiddir yng Nghymru.

Mae gan Faye Carter yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru