Jump to content
Carlyanne Wilson
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Bluebird Care
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol i ymarfer Ms Wilson a gosod gorchymyn symud sy'n golygu na fydd hi'n gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru.

Mae gan Ms Wilson yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru