Jump to content
Aled Roberts
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad preifat
Cyflogwr
Yn flaenorol Community Lives Consortium
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer wedi canfod bod Ffitrwydd i Ymarfer Aled Roberts, gweithiwr gofal cartref cofrestredig, â nam ar ei addasrwydd i ymarfer.

Cynhaliwyd y gwrandawiad yn breifat, felly ni fyddwn yn datgelu manylion yr achos.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol i ymarfer Aled Robert a gosod Gorchymyn Dileu sy'n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru.

Mae gan Aled Roberts yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.


Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru