Jump to content
​Rheoliadau

Rheoliadau yw deddfwriaeth eilradd i’w defnyddio pan mae eisiau mwy o fanylder neu gyfarwyddeb wrth weithredu Deddf.

Isod mae rhestr o'r rheoliadau a wnaed o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Gallwch glicio ar bob rheoliad i weld y dogfennau perthnasol.

Oni bai y dywedir fel arall, daeth y rheoliadau i rym 6 Ebrill 2016.

Rhan 2 – Swyddogaethau Cyffredinol

Lawrlwythwch yr arweiniad sy'n gysylltiedig â'r Rheoliadau hyn

Rhan 3 – Asesu Anghenion Unigolion

Rhan 4 – Diwallu Anghenion

Rhan 5 – Codi Ffioedd ac Asesiad Ariannol

Rhan 6 – Plant sy'n Derbyn Gofal a Phlant sy'n cael eu Lletya

Rhan 7 – Diogelu


Rhan 8 - Swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae'r rheoliadau hyn yn nodi'r gofynion mewn perthynas ag Adroddiadau Blynyddol y mae'n rhaid i awdurdodau lleol eu cwblhau o ran eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol. Cawsant eu osod gerbron y Cynulliad Cenedlaethol ar 8 Mawrth a byddant yn dod i rym ar 4 Medi 2017.

Lawrlwythwch yr arweiniad sy'n gysylltiedig â'r Rheoliadau hyn

Lawrlwythwch y templed sy'n gysylltiedig â'r Rheoliadau hyn

Rhan 9 – Cydweithrediad a Phartneriaeth

Rhan 10 - Cwynion, Cyflwyno Sylwadau a Gwasanaethau Eirioli

Rhan 11 – Amrywiol a Chyffredinol

Rheoliadau perthnasol

Mae'r rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau i'r Rheoliadau Gwarcheidiaeth Arbennig (Cymru) 2005 o ran y materion i'w nodi mewn adroddiadau awdurdodau lleol i'r llys a darpariaethau ar gyfer gwasanaethau cymorth gwarcheidiaeth arbennig i blant fu'n derbyn gofal gynt ac sy'n byw mewn ardal awdurdod lleol arall. Daeth i rym 2 Gorffennaf 2018, ynghyd â chôd ymarfer newydd.

Rheoliadau canlyniadol

Mae'r rheoliadau hyn yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol sydd ar hyn o bryd yn ategu darpariaeth gofal a chymorth i bobl, a chymorth i ofalwyr, yng Nghymru.

Mae'r diwygiadau hyn yn gwneud mân reoliadau pellach i ddeddfwriaeth sylfaenol.

Gorchymyn Dechreuad

Arwyddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol y gorchymyn hwn ar 19 Mawrth 2016 a daeth a'r Ddeddf i rym ar 6 Ebrill 2016.

Cyhoeddwyd gyntaf: 6 Ebrill 2017
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (64.6 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch