Jump to content
Categorïau ar gyfer casgliad data'r gweithlu 2023

Y categorïau data rydyn ni'n gofyn amdanynt fel rhan o gasgliad data'r gweithlu.

Math o leoliad

 • Cynlluniau lleoli oedolion
 • Cynorthwywyr personol
 • Gofal preswyl - gwasanaethau iechyd meddwl
 • Gofal preswyl - oedolion
 • Gofal preswyl - plant
 • Gofal yn y cartref
 • Gwasanaethau byw â chymorth
 • Gwasanaethau dydd
 • Staff (cymorth) canolog
 • Timau gwaith cymdeithasol - oedolion
 • Timau gwaith cymdeithasol - plant
 • Timau gwaith cymdeithasol - popeth

Math o rôl

 • Asesydd
 • Cyfarwyddwr
 • Cynghorydd/trefnydd
 • Cynllunydd
 • Cynorthwyydd nyrsio/nyrs gynorthwyol
 • Cynorthwyydd personol
 • Cynorthwyydd therapi galwedigaethol
 • Dirprwy reolwr
 • Dirprwy reolwr tîm (gwaith cymdeithasol)
 • Ffisiotherapydd
 • Gweithiwr cymdeithasol (blwyddyn gyntaf yn ymarfer)
 • Gweithiwr cymdeithasol (dwy i dair blynedd)
 • Gweithiwr cymdeithasol (tair blynedd neu'n fwy)
 • Gweithiwr cymdeithasol ymgynghorol
 • Gweithiwr cymorth
 • Gweithiwr gofal
 • Gweithiwr lleoli oedolion
 • Nyrs gofrestredig (blwyddyn gyntaf o ymarfer)
 • Nyrs gofrestredig (un flwyddyn neu mwy)
 • Pennaeth gwasanaeth (cyfarwyddwr cynorthwyol)
 • Rheolwr
 • Rheolwr cynllunio a chomisiynu gofal cymdeithasol
 • Rheolwr datblygu’r gweithlu
 • Rheolwr gwasanaeth/prif swyddog
 • Rheolwr lleoliad oedolion
 • Rheolwr tîm (gwaith cymdeithasol)
 • Rheolwr arall
 • Staff eraill
 • Swyddog cymorth ar gyfer cynllunio a chomisiynu gofal cymdeithasol
 • Swyddog gweithredol ar gyfer cynllunio a chomisiynu gofal cymdeithasol
 • Swyddog datblygu'r gweithlu/swyddog hyfforddi
 • Swyddog sicrhau ansawdd mewnol (IQA)
 • Therapydd galwedigaethol
 • Therapydd lleferydd ac iaith
 • Uwch weithiwr gofal
 • Uwch ymarferydd

Oedran

 • 16 i 24
 • 25 i 34
 • 35 i 44
 • 45 i 54
 • 55 i 64
 • 65 a hŷn

Rhywedd

 • Gwryw
 • Benyw
 • Rhywedd-hylifol
 • Anneuaidd

Anabledd

 • Oes
 • Nac oes

Oriau gwaith yr wythnos

 • Hyd at 16 awr
 • 16 i 36 awr
 • Mwy na 36 awr

Statws contract

 • Achlysurol
 • Parhaol
 • Cronfa/asiantaeth
 • Dim oriau
 • Gwirfoddol

Swyddi gwag

 • I'w llenwi
 • Cadw'n wag

Hyfedredd yn y Gymraeg

 • Dim gallu
 • Lefel mynediad
 • Lefel sylfaenol
 • Lefel ganolradd
 • Rhugl

Iaith gyntaf

 • Cymraeg
 • Saesneg
 • Arall

Ethnigrwydd

 • Gwyn Cymreig
 • Gwyn Prydeinig
 • Gwyn Gwyddelig
 • Gwyn Ewropeaidd
 • Gwyn ac Asiaidd
 • Gwyn/Du Affricanaidd
 • Gwyn/Du Caribïaidd
 • Gwyn (arall)
 • Du Cymreig
 • Du Prydeinig
 • Du Affricanaidd
 • Du Caribïaidd
 • Du (arall)
 • Asiaidd Cymreig
 • Asiaidd Prydeinig
 • Asiaidd Pacistanaidd
 • Asiaidd Indiaidd
 • Asiaidd Tsieneaidd
 • Asiaidd Bangladeshaidd
 • Asiaidd (arall)
 • Arabaidd
 • Ethnigrwydd cymysg
 • Cymysg (arall)
 • Sipsi/Teithiwr
 • Ethnigrwydd arall
 • Well gen i beidio â dweud
Cyhoeddwyd gyntaf: 13 Mehefin 2023
Diweddariad olaf: 13 Mehefin 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (45.5 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch