Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol er mwyn cofrestru :

  1. City and Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd

Ac

  1. City and Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)

Neu un o'r cymwysterau canlynol

  1. Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) Cymru a Gogledd Iwerddon

  2. Gradd mewn gwaith cymdeithasol

Gall gweithwyr gofal preswyl i blant wneud cais i gofrestru ar ôl cwblhau Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan. Rhaid iddynt gwblhau’r fframwaith o fewn chwe mis i ddechrau yn y rôl. Rhaid i un o’r cymwysterau gofynnol gael eu cyflawni o fewn y 3 blynedd gyntaf ar ôl ailgofrestru.

Mae angen cofrestru


Cofrestrwch yma

Gofynion eraill

Mae’r rheoliadau gwasanaeth yn ei gwneud yn ofynnol bod “y darparwr gwasanaeth yn sicrhau ar bob adeg fod nifer digonol o staff sydd â’r cymwysterau, yr hyfforddiant, y sgiliau, y cymhwysedd a’r profiad priodol yn gweithio yn y gwasanaeth”.

Mae'r cymwysterau priodol yn cael eu cynnwys yn y fframwaith hwn.

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

  1. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc) Cymru a Gogledd Iwerddon

  2. NVQ 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)

  3. NVQ 3 mewn Gofalu am Blant a Phobl Ifanc

  4. Cymhwyster mewn gwaith cymdeithasol, wedi’i gymeradwyo gan Gofal Cymdeithasol Cymru

  5. Tystysgrif mewn Gofal Preswyl i Blant a Phobl Ifanc

  6. Tystysgrif Uwch mewn Gofal Preswyl i Blant a Phobl Ifanc

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Gweithwyr sy’n symud i Gymru sy’n meddu ar gymhwyster a gydnabyddir gan y Department of Education (Lloegr), y Northern Ireland Social Care Council neu’r Scottish Social Services Council yn cwblhau agweddau o’r fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol sy’n berthnasol i’w rôl a’r gwasanaeth A’R Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru (plant a phobl ifanc).

Gofynion sefydlu

Mae Fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yn fframwaith sefydlu newydd sydd wedi’i gynllunio ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol a gweithwyr cymorth gofal iechyd. Mae'n ymdrin â gofal a chymorth i oedolion, a phlant a phobl ifanc. Mae’n cynnig strwythur ar gyfer sefydlu pawb ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru, ac mae’n amlinellu’r wybodaeth a’r sgiliau y mae angen i weithwyr newydd eu meithrin yn ystod eu chwe mis cyntaf yn y swydd.

Mae’n ddyletswydd ar bob cyflogwr i sicrhau bod ei weithwyr newydd yn cael hyfforddiant sefydlu priodol, gan ddefnyddio'r fframwaith hwn. Mae’n bosibl bod y rôl, y sefydliad neu'r sector yn newydd i'r gweithwyr. Disgwylir hefyd i bob gweithiwr newydd gael copi o'r ddogfen Y gweithiwr gofal preswyl i blant: canllaw ymarfer ar gyfer gweithwyr gofal preswyl i blant sydd wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, ac y byddant yn ymwybodol o’r ddogfen.

Gofynion hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PRTL)

Mae’n rhaid i bob unigolyn cofrestredig gyflawni 90 awr neu 15 diwrnod o hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru ar gyfer pob cyfnod o dair blynedd y mae'r unigolyn wedi cofrestru.

Rhagor o wybodaeth am hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru.