Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol er mwyn cofrestru :

 1. City and Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

a

 1. City and Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer

neu un o'r canlynol

 1. City and Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

neu

Unrhyw un o’r cymwysterau lefel 3 arall ar gyfer gweithwyr cartref gofal i blant a phobl ifanc.

ac

Wedi cofrestru ar y City and Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer. Mae angen i’r rhai sydd wedi cofrestru ar y City and Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer ei gwblhau yn ei gyfnod cofrestru 3 mlynedd.

neu

Gradd mewn Gwaith Cymdeithasol, Nyrsio neu Therapi Galwedigaethol.

ac unai

 1. Tystysgrif Ôl-radd mewn Rheoli Ansawdd Ymarfer mewn Gofal Cymdeithasol

neu

Cymhwyster rheoli generig ar yr amod ei fod:

 • yn o leiaf lefel 3
 • ganddo o leiaf 37 credyd
 • wedi’i asesu yn y gweithle ar gyfer cymhwysedd galwedigaethol a bod y person cofrestredig mewn rôl iechyd neu ofal cymdeithasol perthnasol pan gafodd y cymhwyster ei ymgymryd.

Mae’r rheolwyr sy’n dal un o’r graddau a rhestrwyd ond dim un o’r cymwysterau rheolwyr, yn gallu ceisio cofrestru ond fe fydd angen cwblhau'r cymhwyster perthnasol yn ei gyfnod cofrestru 3 mlynedd.

Mae angen cofrestru


Cofrestrwch yma

Gofynion eraill

Mae’r rheoliadau gwasanaeth yn ei gwneud yn ofynnol bod “y darparwr gwasanaeth yn sicrhau ar bob adeg fod nifer digonol o staff sydd â’r cymwysterau, yr hyfforddiant, y sgiliau, y cymhwysedd a’r profiad priodol yn gweithio yn y gwasanaeth”.

Mae’r cymwysterau priodol yn cael eu cynnwys yn y fframwaith hwn.

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

Cymwysterau eraill sy’n cael eu derbyn er mwyn cofrestru:

 1. Tystysgrif Prifysgol Camu Ymlaen i Reoli (Gofal Cymdeithasol Cymru)

a

Wedi cofrestru ar Diploma Lefel 5 mew Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Plant a Phobl Ifanc (Cymru). Mae angen i’r rhai sydd wedi cofrestru ar y City and Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer ei gwblhau yn ei gyfnod cofrestru 3 mlynedd.

neu

 1. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Plant a Phobl Ifanc) Cymru

 2. NVQ 4 mewn Arwain a Rheoli ar gyfer Gwasanaethau Gofal (mae’n rhaid i hyn gynnwys unedau B6 a B7)

 3. NVQ 4 Rheolwyr Gofal Preswyl i Blant

neu

Un o'r cymwysterau gofal canlynol, ynghyd ag un o'r cymwysterau rheoli canlynol:

Cymwysterau gofal:

 1. NVQ 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)

 2. NVQ 4 mewn Gofal

 3. Cymhwyster mewn gwaith cymdeithasol, wedi’i gymeradwyo gan Gofal Cymdeithasol Cymru

 4. Tystysgrif mewn Gofal Preswyl i Blant a Phobl Ifanc

 5. Tystysgrif Uwch mewn Gofal Preswyl i Blant a Phobl Ifanc

Cymwysterau rheoli:

 1. NVQ 5 mewn Rheoli

 2. NVQ 4 mewn Rheoli (wedi’i asesu mewn lleoliad gofal cymdeithasol)

 3. NVQ 4 mewn Arwain a Rheoli ar gyfer Gwasanaethau Gofal (os nad yw unedau B6 a B7 wedi’u cynnwys)

 4. MBA

 5. Diploma mewn Astudiaethau Rheoli

 6. Tystysgrif mewn Astudiaethau Rheoli

 7. Tystysgrif Ôl-radd/ Diploma/ Gradd Meistr mewn Rheoli

 8. City and Guilds 3250-03 Rheolaeth Uwch mewn Gofal

 9. Diploma mewn Rheoli Gwasanaethau Gofal

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

O ganlyniad i newid cymwysterau yng Nghymru, fe fydd cymwysterau cyfwerth o weddill y DU yn cael eu hychwanegu yn fuan. Cysylltwch â ni yn uniongyrchol fel rheolwr sydd a chymhwyster o weddill y DU.

Gofynion sefydlu

Cyfrifoldeb y cyflogwr a'r darparwr gwasanaeth yw sicrhau bod unrhyw un sy'n gweithio yn y gwasanaeth yn cael hyfforddiant sefydlu sy'n briodol i'w rôl. Bydd hyn yn cynnwys rheolwyr. Disgwylir i'r hyfforddiant hwn fod yn gadarn ac yn hwylus er mwyn eu paratoi ar gyfer rolau a chyfrifoldebau sy’n newydd ac sy'n newid.

Disgwylir hefyd i bob rheolwr newydd gael copi o'r ddogfen Y Rheolwr Gofal Cymdeithasol – canllawiau ymarfer ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol sydd wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru fel rhan o'r rhaglen sefydlu, ynghyd â chopi o’r Côd Ymarfer i Gyflogwyr Gofal Cymdeithasol.

Gofynion hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PRTL)

Mae’n rhaid i bob unigolyn cofrestredig gyflawni 90 awr neu 15 diwrnod o hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru ar gyfer pob cyfnod o dair blynedd y mae'r unigolyn wedi cofrestru.

Rhagor o wybodaeth am hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru.