Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol er mwyn cofrestru :

 1. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Plant a Phobl Ifanc) Cymru

Mae angen cofrestru


Cofrestrwch yma

Gofynion eraill

Mae’r rheoliadau gwasanaeth yn ei gwneud yn ofynnol bod “y darparwr gwasanaeth yn sicrhau ar bob adeg fod nifer digonol o staff sydd â’r cymwysterau, yr hyfforddiant, y sgiliau, y cymhwysedd a’r profiad priodol yn gweithio yn y gwasanaeth”.

Mae’r cymwysterau priodol yn cael eu cynnwys yn y fframwaith hwn.

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

Cymwysterau eraill sy’n cael eu derbyn er mwyn cofrestru:

 1. NVQ 4 mewn Arwain a Rheoli ar gyfer Gwasanaethau Gofal (mae’n rhaid i hyn gynnwys unedau B6 a B7)

 2. NVQ 4 Rheolwyr Gofal Preswyl i Blant

neu

Un o'r cymwysterau gofal canlynol, ynghyd ag un o'r cymwysterau rheoli canlynol:

Cymwysterau gofal:

 1. NVQ 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)

 2. NVQ 4 mewn Gofal

 3. Cymhwyster mewn gwaith cymdeithasol, wedi’i gymeradwyo gan Gofal Cymdeithasol Cymru

Cymwysterau rheoli:

 1. NVQ 4 mewn Rheoli (wedi’i asesu mewn lleoliad gofal cymdeithasol)

 2. NVQ 4 mewn Arwain a Rheoli ar gyfer Gwasanaethau Gofal (os nad yw unedau B6 a B7 wedi’u cynnwys)

 3. NVQ 5 mewn Rheoli

 4. MBA

 5. Tystysgrif Ôl-radd/ Diploma/ Gradd Meistr mewn Rheoli

 6. Tystysgrif mewn Astudiaethau Rheoli

 7. Diploma mewn Astudiaethau Rheoli

 8. City and Guilds 3250-03 Rheolaeth Uwch mewn Gofal

 9. Diploma mewn Rheoli Gwasanaethau Gofal

neu

Un o'r cymwysterau gofal canlynol, ynghyd ag un o'r cymwysterau rheoli canlynol:

Cymwysterau gofal:

 1. Tystysgrif mewn Gofal Preswyl i Blant a Phobl Ifanc

 2. Tystysgrif Uwch mewn Gofal Preswyl i Blant a Phobl Ifanc

Cymwysterau rheoli:

 1. NVQ 4 mewn Rheoli (wedi’i asesu mewn lleoliad gofal cymdeithasol)

 2. NVQ 4 mewn Arwain a Rheoli ar gyfer Gwasanaethau Gofal (os nad yw unedau B6 a B7 wedi’u cynnwys)

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Lloegr:

 1. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc (Rheolaeth Breswyl Plant a Phobl Ifanc) Lloegr

Mae’n rhaid i bob gweithiwr sy’n meddu ar y cymhwyster hwn gwblhau 10 credyd ychwanegol (er mwyn gwneud iawn am y cymhwyster llai yn Lloegr). 

Bydd angen i weithwyr sydd hefyd wedi dilyn unrhyw un o'r unedau canlynol: 

• LM1a Deall sut mae rheoli tîm 
• LM2a Deall ymarfer goruchwylio proffesiynol

gwblhau 3 chredyd ychwanegol am bob uned a ddilynwyd (o blith y rhai a enwir uchod) o'r banc unedau dewisol, gan nad yw'r unedau hyn yn rhan o’r cymhwyster sydd wedi cael ei ddatblygu i’w ddefnyddio yng Nghymru.

Mae hyn yn golygu y bydd angen i bobl sy’n meddu ar y cymhwyster hwn gwblhau 10, 13 neu 16 credyd ychwanegol.

Gogledd Iwerddon:

Nid oes cymwysterau wedi’u nodi ar gyfer y rôl hon.

Yr Alban:

 1. SVQ Lefel 4 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Gwasanaethau Gofal

Nid oes angen unrhyw ddysgu ychwanegol.

Gofynion sefydlu

Cyfrifoldeb y cyflogwr a'r darparwr gwasanaeth yw sicrhau bod unrhyw un sy'n gweithio yn y gwasanaeth yn cael hyfforddiant sefydlu sy'n briodol i'w rôl. Bydd hyn yn cynnwys rheolwyr. Disgwylir i'r hyfforddiant hwn fod yn gadarn ac yn hwylus er mwyn eu paratoi ar gyfer rolau a chyfrifoldebau sy’n newydd ac sy'n newid.

Disgwylir hefyd i bob rheolwr newydd gael copi o'r ddogfen Y Rheolwr Gofal Cymdeithasol – canllawiau ymarfer ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol sydd wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru fel rhan o'r rhaglen sefydlu, ynghyd â chopi o’r Côd Ymarfer i Gyflogwyr Gofal Cymdeithasol.

Gofynion hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PRTL)

Mae’n rhaid i bob unigolyn cofrestredig gyflawni 90 awr neu 15 diwrnod o hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru ar gyfer pob cyfnod o dair blynedd y mae'r unigolyn wedi cofrestru.

Rhagor o wybodaeth am hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru.