Gwneud cais i gofrestru

Gwybodaeth a chyngor am geisiadau i gofrestru gyda ni, gan gynnwys gwybodaeth ar sut i ddychwelyd i'r Gofrestr a gweithwyr cymdeithasol wedi cymhwyso tu allan i'r DU.

Pwy sydd angen cofrestru

Rhaid i bob gweithiwr cymdeithasol a rheolwr gofal cymdeithasol gofrestru unwaith y bydd wedi cwblhau ei gymhwyster neu pan fydd wedi dechrau yn y swydd.

Rhaid i weithwyr gofal plant preswyl a gweithwyr gofal cartref gofrestru o fewn chwe mis i ddechrau yn y swydd.

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau gofynnol neu argymelledig ar gyfer rolau swydd gwahanol o fewn gofal cymdeithasol a gofal plant rheoleiddiedig yng Nghymru.

Ceisio am y tro cyntaf

I wneud cais am y tro cyntaf bydd angen i chi greu cyfrif GCCarlein i reoli eich cofrestriad gyda ni a:

Byddwn yn gofyn i chi am:

 • cyfeiriad e-bost personol
 • eich rhif yswiriant gwladol
 • manylion eich swydd (gan gynnwys cyfeiriad, teitl swydd a dyddiad dechrau neu ddyddiad dechrau yn y dyfodol os mai swydd newydd ydyw)
 • eich hanes cyflogaeth am y pum mlynedd diwethaf
 • eich manylion banc i sefydlu Debyd Uniongyrchol i dalu eich ffioedd
 • eich tystysgrif cymhwyster wedi'i gwirio
 • dyddiad eich gwiriad cofnodion troseddol diweddaraf (DBS)
 • cadarnhad eich bod yn bwriadu ymarfer yng Nghymru
 • copïau wedi'u gwirio o'ch dogfennau adnabod oni bai eich bod wedi eich gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd o fewn y tair blynedd diwethaf neu os ydych yn rhan o'u gwasanaeth diweddaru (nid yw hyn yn orfodol i fyfyrwyr).

Cofnod disgyblu a chofnod troseddol

Mae'n rhaid i chi ddweud wrthym yn eich cais:

 • os oes gennych gofnod disgyblu
 • os ydych yn destun ymchwiliad ar hyn o bryd
 • os oes gennych gofnod troseddol.

Cymeradwyo ceisiadau

Ar eich ffurflen gais byddwn yn gofyn i chi ddewis person - o restr o unigolion cymeradwy ar gyfer eich sefydliad - i gymeradwyo eich cais. 

Mae'n rhaid i geisiadau i gofrestru gael eu cymeradwyo i gadarnhau eich cymeriad da a nad oes unrhyw resymau pam na ddylech fod ar y Gofrestr.

Bydd eich cymeradwywr yn gallu gweld yr holl wybodaeth ar eich cais heblaw am eich atebion i'r cwestiynau am iechyd a cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Mae'n rhaid i'ch cymeradwywr fod yn unigolyn proffesiynol nad yw'n berthynas i chi ac sydd heb berthynas bersonol â chi.

Os ydych yn cymhwyso yng Nghymru, dewiswch lofnodwr o'r darparwr cwrs gradd neu gyflogwr presennol ym maes gofal cymdeithasol. Os byddwch yn cael cyflogaeth erbyn yr amser y byddwn ni'n cael cadarnhad o'ch cymhwyster, byddwn yn cysylltu â'ch cyflogwr newydd. Mae hyn yn digwydd cyn i ni gwblhau eich cofrestriad.

Am ragor o wybodaeth am gymeradwyaeth darllenwch y ddogfen isod. 

Eich iechyd

Mae'n rhaid i chi ddweud wrthym os oes gennych unrhyw gyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol a allai effeithio ar eich gallu i weithio ym maes gofal cymdeithasol.

Dogfennau mae'n rhaid i chi yrru atom

Anfonwch gopïau o'r dogfennau gwrieddiol sydd wedi cael eu gwirio gan y person fydd yn eich cymeradwyo. 

Gallwch anfon dogfennau atom drwy ddewis 'Fy Mhroffil’ > 'Lawrlwytho dogfen’ yn eich cyfrif GGCarlein.

Myfyrwyr gradd gwaith cymdeithasol

Os ydych wedi cael cynnig lle ar gwrs gradd gwaith cymdeithasol byddwch yn derbyn ebost gennym ni yn gyda dolen i greu cyfrif GGCarlein. Mae'n rhaid i ddefnyddio'r ddolen er mwyn cwblhau ffurflen gais cofrestru. 

Mae'n rhaid i chi gofrestru gyda ni cyn dechrau gradd gwaith cymdeithasol yng Nghymru.

Os ydych yn meddwl astudio am radd gwaith cymdeithasol mewn prifysgol yng Nghymru, mae bwrsariaeth gwaith cymdeithasol ar gael.

Myfyrwyr blwyddyn olaf sy'n astudio mewn prifysgol yng Nghymru

Bydd prifysgol yng Nghymru'n dweud wrthym pan fydd eich cwrs yn dod i ben. Os ydych wedi llwyddo yn eich cwrs, byddwn yn eich gwahodd i wneud cais i fod yn weithiwr cymdeithasol.

I wneud cais mae'n rhaid i chi fewngofnodi i'ch cyfrif GCCarlein a cwblhau cais newydd.

Gan eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni o'r blaen, nid oes angen i chi anfon unrhyw ddogfennau atom. Gellir gwneud ceisiadau hyd at ddau fis cyn i chi gymhwyso. 

Ni fyddwch yn cael eich cofrestru nes ein bod wedi cael canlyniadau swyddogol y bwrdd arholi ar gyfer eich cwrs.

Astudio'r tu allan i Gymru ond yn y DU

Unwaith y mae gennych dystiolaeth o'ch cymhwyster gallwch greu cyfrif GGCarlein ac ymgeisio fel person sydd 'wedi cymhwyso gyda Gradd/ Gradd Meistr y DU mewn Gwaith Cymdeithasol o Brifysgol y tu allan i Gymru’.

Bydd rhaid i chi gyflwyno copïau wedi'u gwirio o'ch dogfennau adnabod a chopi wedi'i wirio o'ch tystysgrif cymhwyster yn eich cyfrif GGCarlein.

Dychwelyd i'r Gofrestr

Os ydych chi wedi creu cyfrif GCCarlein yn y gorffennol,nid oes angen i chi greu un newydd. Cysylltwch â ni i dderbyn dolen i greu manylion mewngofnodi newydd.

Os ydych yn dychwelyd i'r Gofrestr bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o Hyfforddiant a Dysgu Ôl-gofrestru ar gyfer y cyfnod ers i chi fod wedi cofrestru ddiwethaf a thalu unrhyw ffioedd sydd heb eu talu.

Darllenwch y ddogfen isod cyn cyflwyno cais i ddychwelyd i'r gofrestr.

Gweithwyr cymdeithasol yn dychwelyd i ymarfer

Os ydych yn weithiwr cymdeithasol cymwysedig yn dychwelyd i ymarfer bydd angen i chi ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth gyfredol am ymarfer mewn gwaith cymdeithasol i wneud cais i gofrestru.

Os ydych yn dychwelyd i'r ymarfer bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o Hyfforddiant a Dysgu Ôl-gofrestru ar gyfer y cyfnod ers i chi fod wedi cofrestru ddiwethaf.

Os cawsoch eich dileu oddi ar y Gofrestr gan orchymyn addasrwydd i ymarfer

Yn achos unigolion y mae eu henw wedi cael ei ddileu dan orchymyn addasrwydd i ymarfer gan bwyllgor addasrwydd i ymarfer, mae'n rhaid aros am bum mlynedd ar ôl y dyddiad y cafodd eu henw ei ddileu cyn y gallant wneud cais i gael eu hadfer i'r Gofrestr.

I ymgeisio i gofrestru eto, cwblhewch ffurflen gais ar GGCarlein. Gall y ffurflen gais ac unrhyw wybodaeth ychwanegol a ddarperir gael ei gysidro gan banel bydd yn penderfynu os dylid ganiatáu cofrestru. Cysylltwch â cofrestru@gofalcymdeithasol.cymru am fwy o wybodaeth.

Cyrff rheoleiddio eraill yn y DU

Os byddwch yn penderfynu gweithio y tu allan i Gymru, bydd angen ichi gysylltu â'r corff rheoleiddio ar gyfer y wlad honno.

Yn y DU, y rhain yw:

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni

Diweddarwyd diwethaf: 02 Medi 2019