Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Adnewyddu eich cofrestriad
Mae cofrestriad yn parhau am hyd at dair blynedd. Ar ôl hynny mae angen i chi wneud cais i adnewyddu ar-lein neu bydd eich cofrestriad yn pallu. Byddwn yn anfon llythyr atgoffa 86 diwrnod cyn eich dyddiad adnewyddu. Os yw eich cais yn anghyflawn bydd rhaid i chi gyflwyno'r wybodaeth sy'n eisiau cyn ein bod yn adnewyddu eich cofrestriad.

Sut ydw i'n adnewyddu?

Mewngofnodwch yn eich cyfrif GCCarlein

Ewch at y dudalen ‘Adnewyddu Fy Nghofrestriad‘ – dewiswch y botwm Adnewyddu.

Cwblhewch y ffurflen adnewyddu - bydd ar gael o 86 diwrnod cyn eich dyddiad adnewyddu. Bydd y ffurflen yn dangos yr wybodaeth sydd gennym ar eich cofnod ar hyn o bryd. Byddwch yn gallu gwneud newidiadau i'r wybodaeth hon.

Mae'n rhaid i chi gwblhau'r ffurflen a thalu'r ffioedd cyn ein bod yn gallu prosesu eich cais. Pan fyddwch yn adnewyddu ar ôl tair blynedd bydd angen i chi gyflwyno tystiolaeth o'ch hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru hefyd (PRTL).

Beth os na fyddaf yn adnewyddu fy nghofrestriad?

Bydd eich cofrestriad yn pallu. Mae pallu yn golygu bod eich enw'n cael ei ddileu oddi ar y Gofrestr. Ni fyddwch wedi'ch cofrestru ac ni fyddwch yn gallu ymarfer yn gyfreithlon yng Nghymru. Er mwyn i'ch enw gael ei roi yn ôl ar y gofrestr bydd angen i chi:

 • wneud cais newydd
 • bodloni'r holl ofynion
 • cyflwyno tystiolaeth o'ch hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PRTL)
 • talu unrhyw ffioedd ddyledus.

Mae'n rhaid i chi gwblhau'r cais i adnewyddu o leiaf 21 diwrnod cyn eich dyddiad adnewyddu. Os na fyddwch yn gwneud hynny, byddwn yn anfon rhybudd atoch o fwriad i ddileu eich enw oddi ar y Gofrestr. Bydd yn cael ei anfon at eich cyflogwr hysbys diwethaf hefyd.

Allwn ni ddim gwarantu y byddwn yn prosesu ceisiadau i adnewyddu mewn llai na 21 diwrnod. Oni bai bod eich cofrestriad yn cael ei adnewyddu, bydd yn pallu un diwrnod ar ôl eich dyddiad adnewyddu.

Addas i gofrestru a gweithio

Mae'n rhaid i bawb sydd ar y gofrestr ddangos eu bod yn addas i gofrestru a i weithio ym maes gofal cymdeithasol trwy:

 • fod â chymwysterau priodol
 • bod yn addas i ymarfer o safbwynt corfforol a meddyliol
 • bod â'r cymeriad a'r cymhwysedd cywir
 • cytuno i ddilyn y Côd Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol
 • mae'n rhaid i Weithwyr Cymdeithasol gadarnhau eu bod yn bwriadu ymarfer gwaith gofal cymdeithasol yng Nghymru yn ystod cyfnod eu cofrestriad
 • gadarnhau y byddant yn ymarfer yng Nghymru yn y math o waith y gwnaethant gais i gofrestru ar ei gyfer
 • ddarparu tystiolaeth o hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PRTL).

​Gwrthod adnewyddu cofrestriad

Rydym yn ymchwilio os oes tystiolaeth sy'n bwrw amheuaeth ar addasrwydd rhywun i weithio ym maes gofal cymdeithasol.

Gallwn wrthod cofrestriad. Gallwn hefyd roi sancsiynau megis:

 • cyfyngiadau ar weithio
 • gofynion o ran hyfforddiant
 • profiad gwaith.

​Hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PRTL)

Mae'n rhaid i weithwyr cymdeithasol, rheolwyr gofal cymdeithasol a gweithwyr gofal cymdeithasol cofrestredig gadw cofnod o'u hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru hefyd. Nid yw hyn yn berthnasol i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol.

Mae'n rhaid i chi wneud 15 diwrnod neu 90 awr o hyfforddiant a dysgu yn ystod pob cyfnod cofrestru o dair blynedd (chwe awr = un diwrnod). Mae'n rhaid trafod hyn gyda'ch rheolwr cyn ei gyflwyno i ni.

Mae'n rhaid i chi gyflwyno tystiolaeth o'ch hyfforddiant fel rhan o'ch cais i adnewyddu. I wneud y broses adnewyddu'n haws rydym yn argymell eich bod yn cofnodi eich hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru yn rheolaidd trwy gydol eich cyfnod adnewyddu. I ychwanegu cofnodion hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru:

 • mewngofnodwch yn eich cyfrif GCCarlein
 • dewiswch Fy Nghofrestriad – yna dewiswch PRTL.

Bydd angen i chi gofnodi:

 • y dyddiad
 • am faint o amser y parodd
 • enw'r hyfforddiant neu'r gweithgaredd dysgu
 • disgrifiad byr sy'n egluro sut y cyfrannodd yr hyfforddiant at eich datblygiad proffesiynol.

​A oes angen i mi gael cymeradwyaeth i adnewyddu a chael gwirio fy hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru?

Gweithwyr cymdeithasol

Nid oes angen i weithwyr cymdeithasol gael cymeradwyaeth i adnewyddu.

Rydym yn dethol sampl o weithwyr cymdeithasol i wirio'u hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru. Os cewch eich dethol, byddwch yn cael eich hysbysu. Bydd angen i chi fynd â chopi o'ch tystiolaeth o hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru at eich rheolwr llinell i gael ei wirio. Bydd yn gwneud hyn trwy roi ei enw mewn llythrennau bras, ei lofnod a'r dyddiad ar y copi. Wedyn dylai'r copi gael ei sganio a'i lanlwytho trwy eich cyfrif GCCarlein.

Gweithwyr a rheolwyr gofal cymdeithasol

Mae'n rhaid i'r holl weithwyr a rheolwyr gofal cymdeithasol gael cymeradwyaeth i adnewyddu a chael gwirio'u hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru.

Wrth gwblhau eich cais gofynnir i chi ddewis o restr o bobl gymeradwy ar gyfer eich sefydliad, a elwir yn llofnodwyr. Dewiswch un o'r rhain i'ch cymeradwyo. Gallant fewngofnodi i'w cyfrif, gweld yr wybodaeth a chwblhau cwestiynau. Bydd hyn yn cadarnhau eu bod wedi gweld eich tystiolaeth o hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru a'u bod yn cymeradwyo eich cais i adnewyddu.

Mae'n rhaid i'ch cymeradwywr fod yn unigolyn proffesiynol sydd:

 • ddim yn berthynas
 • ddim yn rhywun sydd â pherthynas bersonol â chi.
Hunangyflogedig

Os ydych chi'n hunangyflogedig neu os oes busnes teuluol gennych, gallwch gyflwyno'r dystiolaeth o hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru heb wiriad yn ogystal â phortffolio cryno. Fyddwn ni ddim yn gallu dychwelyd y portffolio. Mae'n rhaid i hwn ddangos sut yr ydych wedi ateb y gofynion o ran hyfforddiant a dysgu. Dylai gynnwys tystiolaeth megis:

 • copïau o dystysgrifau presenoldeb
 • crynodeb byr o ddeilliannau eich gweithgareddau dysgu.

Ceir rhagor o wybodaeth am gymeradwyaeth yn:

Beth sy'n digwydd os nad wyf yn gallu cynnal yr hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru sy'n ofynnol ar gyfer cofrestru?

Gallwn wrthod cais i adnewyddu os nad ydych wedi cwblhau'r 90 awr neu 15 diwrnod o hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru sy'n ofynnol. Unwaith y bydd eich enw wedi cael ei ddileu oddi ar y gofrestr ni fyddwch yn gallu gweithio mewn rôl y mae angen cofrestru ar ei chyfer.

Dan amodau eithriadol gallwch gyflwyno datganiad ysgrifenedig sy'n egluro pam nad ydych wedi ateb y gofynion o ran hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru wrth y Cofrestrydd.

Diweddarwyd diwethaf: 05 Ebrill 2019