Jump to content
Gwella bywydau drwy storïau

Rydym wrthi'n datblygu'r wefan hon ar hyn o bryd. Byddwn yn gweithio gydag eraill i ddatblygu adnoddau ymarferol a chanllawiau i'ch helpu chi i:

  • gasglu storïau eich hun, gan gynnwys cyngor ar ganiatâd
  • defnyddio'r straeon i ysgogi trafodaeth a dysgu o'u cwmpas nhw, trwy dechnegau cyfranogol
  • gwerthuso effaith y dysgu hwnnw ar eich ymarfer eich hun
  • rhannu a dathlu'r gwaith rydych chi wedi'i wneud
  • nodi a rhannu'r negeseuon allweddol o'r straeon hynny.

I gael eich diweddaru neu i gymryd rhan yn y gwaith, cysylltwch â Rebecca Cicero ar rebecca.cicero@gofalcymdeithasol.cymru

Nod yr adnodd hwn yw helpu ymarferwyr i ddysgu o brofiadau a newidiadau cadarnhaol pobl ers cyflwyno Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Gall straeon fod yn ffordd effeithiol o rannu sut mae’r dulliau gwahanol o weithio wedi cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth a’r ymarferwyr sy’n gweithio gyda nhw.

Dyma bartneriaeth rhwng Gofal Cymdeithasol Cymru, Cydffederasiwn y GIG yng Nghymru, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Mae’r straeon ar y tudalennau hyn yn dangos enghreifftiau o arferion da sy’n gysylltiedig ag un neu fwy o brif egwyddorion y Ddeddf sef:

  • Pobl – rhoi’r unigolyn wrth wraidd popeth, trwy roi mwy o lais a rheolaeth iddo dros y gwasanaethau mae’n eu derbyn
  • Llesiant – cefnogi pobl i gyflawni eu llesiant eu hunain, gan adeiladu ar amgylchiadau, gallu, rhwydweithiau a chymunedau’r unigolyn
  • Ymyrryd yn gynt – mwy o wasanaethau ataliol. Cefnogi pobl cyn i’w hanghenion waethygu’n rhai difrifol iawn.
  • Cydweithio - sicrhau bod yr holl bartïon perthnasol yn gweithio mewn partneriaeth gryfach

Rydyn ni wedi llunio pecyn adnoddau cryno er mwyn helpu ymarferwyr i ddeall negeseuon allweddol y straeon, sut mae’r sefyllfa’n berthnasol i’r Ddeddf a chwestiynau er mwyn helpu ymarferwyr i fyfyrio ar yr hyn a ddysgwyd a sut y gellir ei gymhwyso i’w gwaith eu hunain.

Rydyn ni’n awyddus i glywed a rhannu cymaint ag sy’n bosib o straeon, y da a’r drwg. Os hoffech rannu’ch stori a gweithio gyda ni, cysylltwch â rebecca.cicero@gofalcymdeithasol.cymru

Stori Debbie ac Elaine

Stori Debbie ac Elaine

Stori Alec

Stori Alec

Community of Enquiry

Mwy o wybodaeth am sut i ffurfio a rhedeg Cymuned Ymholi (Saesneg yn unig). Mae hon yn sesiwn ar ffurf gweithdy sy'n cynnig gofod i grŵp o bobl i edrych ar syniadau ar y cyd a gofyn cwestiynau dwys ac ystyrlon o'i gilydd.

Insights the role of personal storytelling in practice

Adrodd storiau personol mewn ymarfer (Saesneg yn unig). Adroddiad gan IRISS (Sefydliad Ymchwil ac Arloesi mewn Gwasanaethau Cymdeithasol).

Cyhoeddwyd gyntaf: 20 Mawrth 2018
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (36.2 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch