Jump to content
Wythnos Gwaith Cymdeithasol 2024

Cynhelir Wythnos Gwaith Cymdeithasol o ddydd Llun 18 Mawrth i ddydd Gwener 22 Mawrth. Mae'n dod â phobl at ei gilydd i ddathlu gwaith cymdeithasol.

Yn ystod yr wythnos, byddwn ni'n cynnal cyfres o ddigwyddiadau sy'n canolbwyntio ar gydweithio, cydgynhyrchu, llesiant a meysydd gwella ymarfer.

Ac ar ddydd Mawrth 19 Mawrth byddwn ni'n dathlu Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd trwy rannu negeseuon fideo ysbrydoledig gan arweinwyr gwaith cymdeithasol.

I bwy mae Wythnos Gwaith Cymdeithasol?

Mae Wythnos Gwaith Cymdeithasol ar gyfer pawb sydd â diddordeb mewn gwaith cymdeithasol yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys:

 • gweithwyr cymdeithasol, gan gynnwys y rhai sy'n gweithio a'r rhai sy'n dymuno dychwelyd i'r proffesiwn
 • gweithwyr cymdeithasol, gan gynnwys y rhai sy’n gweithio a’r rhai sydd am ddychwelyd i'r proffesiwn
 • myfyrwyr gwaith cymdetihasol ac addysgwyr
 • pobl sydd â phrofiad o waith cymdeithasol
 • cyflogwyr gweithwyr cymdeithasol
 • gweithlu gofal cymdeithasol ehangach
 • swyddogion llywodraeth a pholisi
 • gweithwyr Gofal Cymdeithasol Cymru a sefydliadau partner.

Ymunwch â’n digwyddiadau!

Edrychwch ar ein rhaglen o ddigwyddiadau isod, sy’n cynnwys amrywiaeth o bynciau o lesiant i niwroamrywiaeth. Cliciwch ar ddolenni Eventbrite i archebu eich lle.

Bydd mynychu ein digwyddiadau yn cyfrif tuag at eich datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) os ydych chi wedi cofrestru gyda ni.

Dydd Llun 18 Mawrth, 10am i 12:00pm

Llesiant yn y gwaith: Beth sy’n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio

Ar-lein

Bydd y sesiwn yma’n cael ei arwain gan Rebecca Cicero, Rheolwr Gwella a Datblygu, Gofal Cymdeithasol Cymru a Dr Giles P Croft, sy’n raddedig mewn seicoleg ac yn gyn lawfeddyg y GIG sy’n rhedeg practis hyfforddi sy’n canolbwyntio ar y galon.

Mae ffocws cynyddol wedi bod ar sut i gefnogi llesiant yn y gwaith, ond mae rhai atebion yn gadael unigolion yn teimlo eu bod yn cael eu beio a’u gorlwytho. Pan fydd cymaint o bwysau ar adnoddau, pa wahaniaeth y gall mentrau llesiant ei wneud mewn gwirionedd?

Yn y sesiwn ysgafn hon, byddwch chi’n dysgu’r rheswm rhyfeddol pam mae’r rhan fwyaf o ddulliau’n methu, a thrwy wneud hynny, datgloi’r gyfrinach i lywio’ch gweithle eich hun yn llawer haws.

Archebwch eich lle

Dydd Llun 18 Mawrth, 1.30pm i 3.30pm

Gweithdy gofalwyr di-dâl

Ar-lein

Bydd y gweithdy hwn am ofalwyr di-dâl yn ymdrin â hyfforddiant, adnoddau ac arfer da.

Yn ymuno â ni bydd Jake Smith, sy’n Uwch Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus Gofalwyr Cymru, a fydd yn siarad am:

 • y prosiect Carer Aware a hyfforddiant gweithwyr cymdeithasol
 • egwyddorion arfer da Carer Aware ar gyfer gweithwyr cymdeithasol, wedi'u cynhyrchu ar y cyd â gofalwyr a gweithwyr cymdeithasol
 • yr arfer da y mae gweithwyr cymdeithasol wedi'i weld o ran rhyngweithio â gofalwyr, a'r rhwystrau a'r heriau maen nhw‘n eu hwynebu
 • cyngor ac adnoddau i helpu gweithwyr cymdeithasol sydd hefyd â'u cyfrifoldebau gofalu di-dâl eu hunain.

Byddwn ni hefyd yn clywed gan ofalwr di-dâl sy’n gwirfoddoli gyda Gofalwyr Cymru, a fydd yn siarad am eu rhyngweithio â gweithwyr cymdeithasol.

Bydd Cerian Twinberrow o Gofal Cymdeithasol Cymru yn esbonio:

 • sut y gall ein hadnoddau a'n dysgu gefnogi gweithwyr cymdeithasol i weithio gyda gofalwyr
 • sut mae gofalwyr di-dâl yn berthnasol i Gynllun y Gweithlu Gwaith Cymdeithasol a'r cyd-destun ehangach.

Archebwch eich lle

Dydd Mawrth 19 Mawrth, 10am i 12pm

Goruchwyliaeth mewn gwaith cymdeithasol

Ar-lein

Yn ystod y sesiwn dwy awr hon byddwn yn clywed gan ein cyflwynwyr:

Byddan nhw'n edrych ar y canlynol:

 • sut y darperir goruchwyliaeth mewn gwaith cymdeithasol
 • gwahanol ddamcaniaethau, modelau a dulliau goruchwylio a sut mae'r rhain yn effeithio ar weithwyr cymdeithasol a phobl sy'n cyrchu cymorth gwaith cymdeithasol
 • manteision a heriau posibl gwahanol ddulliau o oruchwylio.

Bydd cyfle i ofyn cwestiynau ar ddiwedd y sesiwn.

Archebwch eich lle

Dydd Mawrth 19 Mawrth, 2pm i 4pm

Ymarfer sy'n seiliedig ar gryfderau - trafodaeth banel a chwestiynau

Ar-lein

“Ymarfer sy’n seiliedig ar gryfderau mewn gwaith cymdeithasol”

“Sut i gael sgyrsiau anodd - mewnwelediadau o Gyfweld Ysgogiadol”.

Bydd yr Athro Donald Forrester yn siarad am Gyfweld Ysgogiadol a pham mae sgyrsiau gwaith cymdeithasol yn aml yn cynnwys tensiynau neu wrthdaro. Byddwn ni'n edrych ar sut y gallai Cyfweld Ysgogiadol ein helpu i ddeall a gweithio gyda'r rhain yn well.

Dilynir hyn gan drafodaeth banel gydag arbenigwyr o faes ymarfer sy’n seiliedig ar gryfderau:

Bydd cyfle hefyd i ofyn cwestiynau i'r panel am y maes ymarfer hwn.

Archebwch eich lle

Dydd Mercher 20 Mawrth, 10am i 12pm

Ydy hwn ymlaen? Technoleg a gwaith cymdeithasol gydag oedolion

Ar-lein

Gall technoleg fod yn rhan ddefnyddiol o becyn cymorth gweithiwr proffesiynol gwaith cymdeithasol, ond gall fod yn anodd deall sut a pha dechnoleg all ein helpu.

Arweinir y sesiwn hon gan:

 • Aimee Twinberrow, Arweinydd Arloesi Digidol Gofal Cymdeithasol Cymru
 • Matt Lloyd, Rheolwr Rhaglen Atal a Lles Tîm Cymorth Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent (RPB)
 • Meilys Heulfryn Smith, Uwch Reolwr Cefnogi Iechyd a Lles yng Nghyngor Gwynedd
 • Paul Mazurek, Cyngor Sir y Fflint.

Bydd y gwesteiwyr yn siarad am ofal wedi'i alluogi gan dechnoleg a gwaith cymdeithasol gydag oedolion.

 • Dysgwch sut y gall technoleg helpu pobl i sicrhau canlyniadau cadarnhaol gydag enghreifftiau o fywyd go iawn.
 • Archwilio rhai o'r heriau y gall gweithwyr proffesiynol gwaith cymdeithasol eu hwynebu wrth ddefnyddio technoleg fel rhan o waith cymdeithasol cydweithredol.
 • Cael mynediad at wybodaeth, adnoddau ac awgrymiadau ymarferol i'ch helpu i drafod technoleg yn hyderus gyda'r bobl yr ydych yn eu cefnogi.

Bydd cyfle hefyd i ofyn cwestiynau am y maes hwn o ymarfer.

Archebwch eich lle

Dydd Mercher 20 Mawrth, 2pm i 4pm

Gwerthfawrogi Arbenigedd Profiad Byw

Ar-lein

Bydd Hannah Morland-Jones a Paul Whittaker o’r Coleg Adfer yn archwilio gwerth arbenigedd profiad bywyd mewn adferiad iechyd meddwl, gan ddefnyddio enghreifftiau o Gymru.

Byddan nhw‘n edrych ar:

 • model y Coleg Adfer
 • cefnogaeth gan gymheiriaid a
 • cydgynhyrchu ac ymgysylltu.

Hannah Morland-Jones yw Rheolwr Rhaglen Strategol ar gyfer Profiad o Fyw (AaGIC) a Phennaeth y Coleg Adfer a Phrofiad o Fyw (CAVUHB)

Paul Whittaker yw Arweinydd Prosiect ar gyfer Adferiad Cenedlaethol (AaGIC) ac Ymgynghorydd Cymheiriaid (Coleg Adfer a Lles CAVUHB)

Archebwch eich lle

Dydd Iau 21 Mawrth, 10am to 12pm

Gweithdy gofal perthynas-ganolog y Coleg Adfer Cenedlaethol

Ar-lein

Ymunwch â'n hyfforddwyr Hannah Morland-Jones a Paul Whittaker o'r Coleg Adfer ar gyfer y gweithdy hwn i archwilio a dysgu am ofal, cefnogaeth a dysgu sy'n canolbwyntio ar berthnasoedd wrth arwain gwasanaethau iechyd meddwl.

Bydd y sesiwn yn defnyddio dull cydgynhyrchu sy’n dod â gwybodaeth, profiad a mewnwelediadau amrywiol y cyfranogwyr ynghyd.

Hannah Morland-Jones yw Rheolwr Rhaglen Strategol ar gyfer Profiad o Fyw (AaGIC) a Phennaeth y Coleg Adfer a Phrofiad o Fyw (CAVUHB)

Paul Whittaker yw Arweinydd Prosiect ar gyfer Adferiad Cenedlaethol (AaGIC) ac Ymgynghorydd Cymheiriaid (Coleg Adfer a Lles CAVUHB)

Archebwch eich lle

Dydd Iau 21 Mawrth, 1pm tan 2pm

Beth mae bod yn weithiwr proffesiynol rheoledig yn y Deyrnas Unedig yn ei olygu?

Ar-lein

Cynhelir y sesiwn hon gan Social Work England.

Ymunwch ag arweinwyr pedwar rheolydd gwaith cymdeithasol Prydain wrth iddynt drafod eu profiadau cyffredin o reoleiddio gwaith cymdeithasol a sut mae rheoleiddio yn cyfrannu at ymdeimlad cryf o hunaniaeth broffesiynol ar gyfer gwaith cymdeithasol i ddenu, hyfforddi a chadw gweithlu.

Y cyflwynwyr yw:

 • Gofal Cymdeithasol Cymru: David Pritchard, Cyfarwyddwr Rheoleiddio
 • Social Work England: Colum Conway, Prif Weithredwr
 • Cyngor Gofal Cymdeithasol Gogledd Iwerddon: Patricia Higgins, Prif Weithredwr
 • Cyngor Gwasanaethau Cymdeithasol yr Alban: Laura Lamb, Cyfarwyddwr Dros Dro y Gweithlu, Addysg a Safonau

Archebwch eich lle

Dydd Gwener 22 Mawrth, 10am i 12pm

Gwaith cymdeithasol a niwroamrywiaeth

Ar-lein

Nod y sesiwn ryngweithiol hon yw rhannu gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau ynghylch pwnc niwroamrywiaeth. Bydd yn cael ei gynnal gan Fiona McDonald ac Alice Lewis-Gray, dau weithiwr proffesiynol sydd â phrofiad byw o fod yn niwroamrywiol ac yn gweithio yn y proffesiwn cynorthwyol.

Mae'r cyflwynwyr yn frwd dros weithio gyda phobl niwro-ddargyfeiriol a datblygu dealltwriaeth ehangach yn y gweithlu.

Yr hyn y byddwn yn ei gwmpasu

Yn y sesiwn hon, byddwch yn:

 • cael trosolwg byr o beth yw niwroamrywiaeth, gan edrych yn fanylach ar effaith awtistiaeth a dyslecsia
 • dysgu am gryfderau a chyfyngiadau'r amodau hyn a sut i oresgyn rhwystrau i lwyddiant yn y gwaith
 • clywed storïau ac enghreifftiau o achosion i gynorthwyo myfyrio a dyfnhau dysgu yn y maes hwn
 • dysgu awgrymiadau syml ac ymarferol a allai fod o gymorth i'r tîm cyfan
 • clywed am dechnoleg gynorthwyol a'r gwahaniaeth anhygoel y gallant ei wneud o ran arbed amser
 • darganfyddwch y camau nesaf y gallech eu cymryd i gynnal eich hun neu bobl niwroamrywiol eraill yn eich gweithlu.

Archebwch eich lle

Y safbwyntiau a fynegir yn y gweithdai hyn yw barn y siaradwyr ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn y sefydliadau y maent yn eu cynrychioli, na barn Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyhoeddwyd gyntaf: 5 Chwefror 2024
Diweddariad olaf: 28 Chwefror 2024
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (68.6 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch