Jump to content
Elisha Boniwell
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Rhybudd am 9 mis o 11/01/2024 i 10/10/2024
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi canfod bod yr euogfarn ganlynol yn erbyn Elisha Boniwell, gweithiwr gofal cartref, wedi’i phrofi.

Ar 8 Mawrth 2023 cafwyd Elisha Boniwell yn euog yn Llys y Goron Abertawe ar ei chyffes ei hun am glwyfo 3 pherson yn anghyfreithlon ac yn faleisus ar 1 Awst 2020, yn groes i adran 20 o Ddeddf Troseddau yn Erbyn y Person 1861, ac fe’i dedfrydwyd ar 20 Ebrill 2023 i 16 mis o garchar, wedi'i ohirio am 18 mis.

Canfu’r Panel fod amhariad ar addasrwydd presennol Elisha Boniwell i ymarfer a gosododd Rybudd am 9 mis ar ei chofrestriad.

Y Rhybudd

Ar 1 Awst 2020 fe wnaethoch chi gyflawni troseddau treisgar difrifol. Wrth wneud hynny, fe wnaethoch chi dorri’r Cod Ymarfer Gorymdeithiol ar gyfer Gofal Cymdeithasol, ac yn benodol adrannau 5.7 a 5.8 sy’n datgan:

Rhaid i chi weithredu gydag uniondeb a chynnal ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yn y proffesiwn gofal cymdeithasol. Yn benodol, rhaid i chi beidio â:

5.7 rhoi eich hun neu bobl eraill mewn perygl diangen

5.8 ymddwyn mewn ffordd, yn y gwaith neu tu allan i’r gwaith, a fyddai’n bwrw amheuaeth ar eich addasrwydd i weithio yn y proffesiwn gofal cymdeithasol.

Mae’n hanfodol eich bod yn sicrhau nad yw eich ymddygiad yn y dyfodol yn y gwaith ac yn eich bywyd personol yn dod â chi i unrhyw achos o dorri’r disgwyliadau a nodir yn eich cod proffesiynol yn y dyfodol.

Mae gan Elisha Boniwell yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae mwy o wybodaeth am yr achos ar gael ar gais, fodd bynnag noder y gallai peth gwybodaeth gael ei golygu.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru
Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru