Jump to content
Canllaw cynhadledd: Caerdydd

Manylion siaradwyr, gweithdai ac aelodau'r panel am y gynhadledd dathlu gwaith cymdeithasol ar 26 Hydref.

Siaradwyr

Julie Morgan AS

Delyth Lloyd Griffiths BA (Anrh), CQSW, DSW, MBA

Rhoda Emlyn-Jones OBE MA mewn moeseg gymdeithasol, CQSW, Dip SW

Sarah McCarty

Michael Gray

Aaron Edwards

Amy Davies

Panel

Abyd Quinn Aziz (Cadeirydd)

Rhoda Emlyn-Jones OBE MA mewn moeseg gymdeithasol, CQSW, Dip SW

Michael Gray

Jonathan Griffiths

Jon Day

Mark Roderick

Sarah Jane Waters

Amy Davies

Samantha Baron

Gweithdai

Datblygu dulliau sy’n seiliedig ar drawma ar gyfer cefnogi llesiant staff

Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd (IFSS), 13 mlynedd o Fyfyrio ac Adfywio: taith y cryfderau mewnol

Gwaith cymdeithasol a hunan-eiriolaeth i oedolion ag anableddau dysgu

Compendiwm Ymarfer Da Gofal Cymdeithasol: dysgu o arloesi a ffyrdd newydd o weithio yn ystod pandemig Covid-19

Y Fframwaith Ymarfer Cenedlaethol cyntaf ar gyfer Gwasanaethau Plant yng Nghymru

Gwasanaeth Llesiant Sir Gaerfyrddin: dull cynhwysol

Llais plant a phobl ifanc mewn achosion cyfraith teulu preifat a chyhoeddus yng Nghymru

Pwysigrwydd eirioliaeth gan gyfoedion a'r berthynas rhwng gweithwyr cymdeithasol a rhieni

Cynllunio ymlaen llaw: gwerth trafod marwolaeth a marw mewn gwaith cymdeithasol

Arweinyddiaeth dosturiol a pham ei fod yn bwysig

Cyhoeddwyd gyntaf: 2 Hydref 2023
Diweddariad olaf: 23 Tachwedd 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (63.7 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch