Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Uwch Swyddog Addasrwydd i Ymarfer

Lleoliad: Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)
Cyflog: £35,246 - £39,539
Dyddiad cau: Dydd Sul 03 Gorffennaf 2022
Amser cau: 23:59

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr. I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym nawr yn chwilio am bedwar Uwch Swyddog Addasrwydd i Ymarfer i ymuno â’n tîm ymroddedig ar gontractau parhaol.

Y Manteision

  • Cyflog o £35,246 - £39,539 y flwyddyn
  • 28 diwrnod o wyliau ynghyd â Gwyliau Banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
  • Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
  • Cynllun pensiwn llywodraeth leol
  • Polisi gwaith hyblyg
  • Gweithio hybrid
  • Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Uwch Swyddog Addasrwydd i Ymarfer, byddwch yn cynnal ymchwiliadau trylwyr i honiadau a chwynion ffurfiol a wneir yn erbyn gweithwyr gofal cymdeithasol cofrestredig.

Gan weithio fel rhan o’r Tîm Addasrwydd i Ymarfer, byddwch yn rhoi cyngor i bobl a sefydliadau sy’n ceisio arweiniad ar faterion addasrwydd i ymarfer gan gynnwys cyflogwyr, aelodau’r cyhoedd a phrifysgolion.

Byddwch yn paratoi dogfennau achos ar gyfer penderfyniad swyddogion a phanel, yn cyfweld ac yn rheoli tystion, yn llunio datganiadau tystion cywir ac yn darparu ymatebion amserol i atgyfeirwyr a phersonau cofrestredig.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Cofnodi'r holl wybodaeth achos yn y system rheoli achosion

- Mynychu gwrandawiadau a chyfarwyddo ein cyfreithiwr cyflwyno

- Helpu i reoli sancsiynau swyddogion

- Rhoi cyngor i bartïon sy'n ymwneud â'r achos ar ganfyddiadau'r ymchwiliad.

Amdanat ti

I ymuno â ni fel Uwch Swyddog Addasrwydd i Ymarfer, bydd angen:

- Profiad sylweddol o weithio yn y sector, NEU gwybodaeth dda o waith rheoleiddio, NEU gymhwyster gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol neu adnoddau dynol cydnabyddedig gyda thystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus, NEU ddealltwriaeth o fframweithiau cyfreithiol sy’n berthnasol i waith Gofal Cymdeithasol Cymru

- Profiad o ymdrin â gwybodaeth a sefyllfaoedd hynod sensitif mewn modd cyfrinachol a phroffesiynol

- Y gallu i asesu gwybodaeth gymhleth, sensitif a chynhwysfawr, gan sicrhau sylw i fanylion a chywirdeb

- Y gallu i ysgrifennu adroddiadau manwl a rhesymegol gydag argymhellion ar gyfer paneli gwrandawiadau

- Y gallu i gynnal ymchwiliadau mewn modd trylwyr, rhesymegol a phroffesiynol

- Y gallu i ddefnyddio system rheoli achosion yn seiliedig ar TG

Mae sawl rôl ar gael, ac mae rhai ohonynt yn gofyn am sgiliau Cymraeg.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 3 Gorffennaf 2022.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Uwch Ymchwilydd Cwynion, Uwch Ymchwilydd, Uwch Swyddog Cwynion, neu Uwch Swyddog Atgyfeirio ac Asesu.

Felly, os ydych yn chwilio am gyfle amrywiol fel Uwch Swyddog Addasrwydd i Ymarfer, cwblhewch a dychwelwch ffurflen gais a chydraddoldeb i socialcarewales@webrecruit.co.uk