Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Swyddog Addasrwydd i Ymarfer (cyfnod penodol)

Lleoliad: Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)
Cyflog: £29,372 - £32,998
Dyddiad cau: Dydd Sul 10 Gorffennaf 2022
Amser cau: 23:59

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym nawr yn chwilio am ddau Swyddog Addasrwydd i Ymarfer i ymuno â’n tîm ymroddedig ar gontractau cyfnod penodol o fis Awst 2022 i fis Mawrth 2023.

Y Manteision

 • Cyflog o £29,372 - £32,998 y flwyddyn (pro rata)
 • 28 diwrnod o wyliau ynghyd â Gwyliau Banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth) (pro rata)
 • Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
 • Cynllun pensiwn llywodraeth leol
 • Polisi gwaith hyblyg
 • Gweithio hybrid
 • Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Swyddog Addasrwydd i Ymarfer, byddwch yn asesu datgeliadau perthnasol a wneir ar geisiadau i gofrestru ar ein cofrestr gofal cymdeithasol yn drylwyr.

Fel rhan o'ch rôl, byddwch yn ymchwilio i achosion addasrwydd i ymarfer lefel risg ganolig a wneir yn erbyn gweithwyr gofal cymdeithasol cofrestredig.

Byddwch yn rhoi arweiniad i ymgeiswyr, unigolion cofrestredig, cyflogwyr ac achwynwyr am ein prosesau ac yn cynorthwyo Uwch Swyddogion i gael tystiolaeth achos gan bartïon perthnasol.

Yn ogystal, byddwch yn:

 • Paratoi adroddiadau cynhwysfawr
 • Mynychu gwrandawiadau Tribiwnlys Safonau Gofal
 • Paratoi a chyflwyno ystod o asesiadau risg

Amdanat ti

I ymuno â ni fel Swyddog Addasrwydd i Ymarfer, bydd angen:

 • Profiad o ymdrin â gwybodaeth a sefyllfaoedd hynod sensitif a chyfrinachol
 • Profiad o ysgrifennu adroddiadau ffurfiol
 • Y gallu i gyfathrebu dros y ffôn ac yn bersonol â phobl a allai fynegi dicter, rhwystredigaeth, gofid a siom
 • Y gallu i asesu symiau mawr o wybodaeth gymhleth, sensitif, gan sicrhau sylw i fanylion a chywirdeb
 • Sgiliau trefnu datblygedig iawn
 • Y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm prysur
 • Y gallu i ddefnyddio system rheoli achosion yn seiliedig ar TG

Byddai profiad o gynnal asesiadau risg o fudd i'ch cais, yn ogystal â phrofiad o ymdrin â chwynion gan aelodau'r cyhoedd. Byddai gwybodaeth am y sector gofal cymdeithasol hefyd yn ddymunol.


Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10 Gorffennaf 2022.

Gall sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Swyddog Atgyfeirio ac Asesu, Swyddog Cwynion, Gweithiwr Achos Addasrwydd i Ymarfer, Swyddog Ymchwilio, neu Swyddog Cofrestru a Chyngor.

Felly, os ydych yn chwilio am gyfle amrywiol fel Swyddog Addasrwydd i Ymarfer, cwblhewch a dychwelwch ffurflen gais a chydraddoldeb i socialcarewales@webrecruit.co.uk