Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Newyddion

Ymweliad yn dangos y gwerth mae gweithwyr gofal yn cyfrannu at gymdeithas

25 Mawrth 2019
Sue Evans, Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru

Treuliais awr yn ddiweddar yn ymweld â chartref gofal yng Nghastell Nedd, a gwnaeth brwdfrydedd a phroffesiynoldeb y tîm yno argraff fawr arnaf.

Roedd y trigolion yn hapus ac yn cyfrannu ar amryw o drafodaethau a gweithgareddau gyda thrigolion a staff, mewn amgylchedd croesawgar a chreadigol. 

Mae’r adeilad yn weddol newydd ac mae ynddo nodweddion pwrpasol sy’n golygu bod modd diwallu’r rhan fwyaf o anghenion gofal. Ond safon y staff wnaeth yr argraff fwyaf arnaf. 

Dim ond wrth weld gweithwyr gofal proffesiynol wrth eu gwaith yr ydych chi’n cael gwir ddarlun o’r gwerth maen nhw’n ei gyfrannu i gymdeithas. 

Rwy’n argymell bod pawb yn mynd i wefan Gofalwn.cymru, i weld enghreifftiau rhagorol o ddinasyddion o Gymru yn cael eu cefnogi gan weithwyr proffesiynol blynyddoedd cynnar a gofal cymdeithasol.

Mae’r clipiau fideo yn dweud llawer mwy nag y gall geiriau ei fynegi. Clipiau o bobl go-iawn yw’r rhain, nid actorion, ac maen nhw’n rhannu eu profiadau gyda phawb ohonom, i dynnu sylw at y boddhad sydd i’w gael o weithio yn y sector hwn. 

Mae’r dinasyddion yn dweud mor amhrisiadwy yw gofal a chefnogaeth o safon uchel iddyn nhw; yn eu galluogi i gael cychwyn da mewn bywyd a chyrraedd eu llawn botensial, dim ots pa mor gymhleth yw eu hamgylchiadau.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn gweithio gyda phartneriaid rhanbarthol a chenedlaethol i arwain ymgyrch ddenu, recriwtio a chadw genedlaethol. 

Mae ar y sector angen rhagor o bobl sydd â’r gwerthoedd a'r agweddau iawn - gonestrwydd, empathi, eu bod wrth eu bodd yn gweithio gyda phobl a'u bod yn teimlo’n gryf iawn am wneud gwahaniaeth. 

Gellir dysgu sgiliau penodol ac mae cymwysterau newydd ar gyfer gofal plant a’r blynyddoedd cynnar, ac iechyd a gofal cymdeithasol, yn cael eu darparu o fis Medi 2019 mewn colegau addysg bellach ar draws Cymru. 

Rydym yn awyddus i ddenu pobl o bob oed, yn ogystal â phobl sydd wedi arfer gweithio ym maes manwerthu a sectorau eraill sydd, efallai, ar fin colli’u swydd oherwydd penderfyniadau i adleoli neu oherwydd newidiadau mewn arferion siopa. 

Llywodraeth leol a darparwyr o’r sectorau gwirfoddol ac annibynnol sy’n darparu gofal, ac mae llawer ohonynt yn fusnesau teuluol bach a chanolig eu maint.

Mae gofal yn sector sy’n tyfu, yn diwallu anghenion a disgwyliadau cyfnewidiol poblogaeth Cymru ac yn helpu i gyflenwi’r pecyn gofal plant sydd wedi’i gynnig gan y llywodraeth. 

Mae newidiadau mewn penderfyniadau economaidd ar draws y byd yn llai tebygol o effeithio ar swyddi yn y sector, ac maent yn opsiwn gyrfaol tymor hir.

Mae prinder neilltuol o ofalwyr gwryw a gofalwyr â sgiliau yn y Gymraeg, felly beth am edrych ar y wefan, lle ceir manylion y darparwyr gofal sy’n gweithio yn eich ardal chi. 

Mae swyddi ar gael ym mhob rhan o Gymru a chyfleoedd gyrfaol i’r rhai sydd am fuddsoddi yn eu dysgu a’u datblygiad parhaus. 

Mae’r rhan fwyaf o reolwyr mewn gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar wedi cychwyn eu gyrfa ar y rheng flaen neu wedi defnyddio’u sgiliau trosglwyddadwy o sectorau eraill.

Os ydych yn meddwl bod gennych chi’r hyn sydd ei angen, cewch ragor o wybodaeth ar Gofalwn.cymru.