Newyddion

Ymchwil yn allweddol i gefnogi newid mewn gofal

26 Chwefror 2018
Sue Evans, ein Prif Weithredwr

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn anelu at ddatblygu hyder yn y gweithlu gofal cymdeithasol fel rheoleiddiwr y gweithlu, fel partner datblygu’r gweithlu, a thrwy arwain a chefnogi gwelliant mewn gofal cymdeithasol.

Rydym wedi mynd i bartneriaeth gydag Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe ac eraill i gynhyrchu strategaeth ymchwil a datblygu ar gyfer gofal cymdeithasol.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn dymuno sicrhau bod yr ymchwil gofal cymdeithasol gorau o Gymru a thu hwnt ar gael yn hawdd ar gyfer ei ddefnyddio gan ymarferwyr gofal cymdeithasol.

Byddwn yn gweithio yn agos â chyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol, eu timau a darparwyr gofal cymdeithasol er mwyn helpu’r sector ddeall yn well yr hyn sy’n gweithio yn dda a pha ddulliau a ddylid eu datblygu drwy Gymru.

Yn ogystal, rydym yn dymuno cynyddu capasiti a galluoedd ymchwil yr ymarferwyr fel y gallan nhw ddefnyddio ymchwil a data fel mater o drefn i ddarparu gwybodaeth ar gyfer eu hymarfer a sicrhau bod profiad eu hymarfer eu hunain yn cyfrannu tuag at ymchwil a thystiolaeth newydd.

Ein nod yw cefnogi’r sector fel bod ymarfer yn seiliedig ar dystiolaeth yn dod yn ymarfer safonol.

Dylai’r bobl sy’n derbyn gofal a chymorth, eu teuluoedd a’u ffrindiau, a’r cyhoedd yn gyffredinol i gyd gael y cyfle i ddylanwadu ar ymchwil gofal cymdeithasol. Yn ei dro, mae hyn yn helpu i lunio ymarfer a modelau newydd o ofal a chymorth, sy’n seiliedig ar wir brofiad y bobl.

Rydym angen adeiladu awydd y cyhoedd i gymryd rhan a bod yn wybodus ynglŷn â rhai o’r prif benderfyniadau strategol a fydd yn wynebu’r system iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol. Bydd yn waith dyrys i berswadio’r cyhoedd i gydnabod nad yw’r modelau gwasanaeth cyfredol yn gynaliadwy i ymdrin ag anghenion yn y dyfodol.

Fodd bynnag, mae ein ffocws ni angen bod ar gefnogi teuluoedd ac atal afiechyd drwy gymorth ac ymyriad cynnar, fel bod cymorth iechyd a gofal cymdeithasol yn y gymuned yn gwella er mwyn cadw teuluoedd gyda’i gilydd a helpu i sicrhau bod mwy o bobl yn cael eu cefnogi yn dda yn y cartref.

Bydd ymchwil yn chwarae rhan hanfodol bwysig wrth gefnogi newid. Bydd yn darparu tystiolaeth ac yn ysgogi trafodaethau ynglŷn â beth sy’n gweithio orau a pham. Bydd yn helpu i ddarparu gwybodaeth ac yn llywio arweinwyr a staff gofal cymdeithasol yn eu hagwedd tuag at ddarparu gofal a chymorth, a gwarchod y rhai hynny sydd mewn risg o gael niwed.

Ein nod yw datblygu gwybodaeth yn seiliedig ar dystiolaeth ynglŷn â’r gwahanol fodelau o ymarfer a darpariaeth.

Yn ystod 2018, rydym yn casglu straeon pobl ynglŷn â’u profiad o ofal cymdeithasol, fel y gellir cyflwyno ymarfer da drwy Gymru gyfan. Chwiliwch am gyfleoedd i rannu eich profiad chi yn ystod y misoedd nesaf.