Newyddion

Ymateb i'r ymgynghoriad ar Weddnewid Gofal wedi’i gyhoeddi

31 Ionawr 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Heddiw, cyhoeddwyd ein hymateb i'n hymgynghoriad Gweddnewid Gofal yn yr 21ain Ganrif, a gynhaliwyd am 12 wythnos rhwng 24 Gorffennaf a 16 Hydref 2017.

Mae'r adroddiad yn rhoi crynodeb o'r ymatebion a manylion sut yr ydym wedi addasu ein cynigion yng ngoleuni'r adborth a gawsom ynghylch newidiadau arfaethedig i:

  • ein ffioedd cofrestru
  • gofynion cymhwysterau
  • côd ymarfer i gyflogwyr
  • rheolau addasrwydd i ymarfer.

Roedd llawer o ymatebion gan unigolion a sefydliadau.

Ar ôl ystyried yr holl adborth yn ofalus a'i drafod â Llywodraeth Cymru, rydym wedi penderfynu:

  • cynyddu ffioedd cofrestru yn unol â'n cynigion, ond gyda ffi is ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol
  • newid y gofynion cymhwyster fel y'u nodir yn yr ymgynghoriad, ond cynnig opsiynau ychwanegol ar gyfer gweithwyr gofal cartref sydd â thri blynedd neu fwy o brofiad
  • gwneud mân newidiadau i gôd y cyflogwyr i adlewyrchu rhai o'r awgrymiadau defnyddiol a gawsom gan ymatebwyr
  • diwygio ein Rheolau Ymchwilio Addasrwydd i Ymarfer 2017 yn unol â'n cynigion.

Daw'r newidiadau hyn i rym o fis Ebrill 2018.

Dywedodd Gerry Evans, ein Cyfarwyddwr o Reoleiddio a Gwybodaeth: "Rydym yn croesawu'r ymateb cadarnhaol i'r ymgynghoriad, yn enwedig y syniadau defnyddiol a awgrymwyd ar gyfer symud yr ardal gwaith hon ymlaen. Edrychwn ymlaen at weithio'n agos gyda'r sector wrth geisio sicrhau y gallwn gynnal gweithlu gofal cymdeithasol effeithiol a hyderus i gwrdd â heriau'r dyfodol. "

Gallwch ddarllen ein hymateb llawn yn: Gweddnewid gofal yn yr 21ain ganrif