Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Newyddion

Ydy eich gweithiwr gofal chi wedi cofrestru eto? 13 Ionawr yw’r dyddiad targed sy’n cael ei argymell

06 Ionawr 2020
Sue Evans, ein Prif Weithredwr

Gofal Cymdeithasol Cymru yw rheoleiddiwr y gweithlu ar gyfer y rhan fwyaf o weithwyr proffesiynol sy’n darparu gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Rydym wrthi’n cofrestru gweithwyr gofal cartref. Rhaid iddynt gofrestru gyda ni cyn Ebrill 2020, ac rydym eisoes wedi cofrestru mwy na 10,000 o weithwyr.

Rydym yn annog y rhan fwyaf o bobl i gofrestru erbyn 13 Ionawr er mwyn i ni allu sicrhau eu bod wedi gorffen cofrestru ymhell cyn y dyddiad cau terfynol ym mis Ebrill.

Mae’r broses gofrestru yn gymorth i roi sicrwydd i’r cyhoedd fod gweithwyr yn meddu ar y gwerthoedd, yr wybodaeth a’r sgiliau cywir i gyflawni eu swyddi’n dda.

Mae hefyd yn gymorth i godi statws y gweithwyr a hybu parch tuag atynt, ac mae’n darparu mynediad at ddysgu a datblygiad proffesiynol amhrisiadwy.

Mae gweithwyr gofal cartref yn darparu gofal a chymorth hollbwysig i filoedd o bobl bob dydd ac ymhob cymdogaeth ledled Cymru.

Mae eu gwaith yn golygu bod pobl sydd angen cymorth oherwydd anabledd neu gyflwr iechyd yn gallu gwneud pethau mae’r rhan fwyaf ohonom yn eu cymryd yn ganiataol.

Pethau fel codi a gwisgo, paratoi ar gyfer y diwrnod, delio â glendid personol, bwyta ac yfed yn dda, a chymryd meddyginiaeth.

Mae hefyd yn cynnwys helpu pobl i ymwneud â phobl eraill, fel nad ydynt yn teimlo’n ynysig ac er mwyn gwella eu llesiant.

Mae newid wedi bod dros y blynyddoedd yn lefel cymhlethdod yr anghenion sydd gan bobl felly mae gweithwyr gofal cartref yn aml yn rhoi cymorth i helpu i reoli cyflyrau iechyd cymhleth.

Felly, mae’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni'r cyfrifoldebau hynny wedi cynyddu.

Er mwyn bodloni’r gofynion cofrestru cychwynnol, rhaid i weithwyr ddangos eu bod yn gymwys i weithio yn y sector. Maent yn gwneud hynny naill ai drwy fynd ar-lein i lenwi llyfr gwaith ac asesiad ar Egwyddorion a Gwerthoedd, drwy ofyn i’w rheolwr gadarnhau eu bod yn gymwys, neu drwy gael cymhwyster priodol.

Yn ystod 2018 a 2019, rydym wedi gweithio gyda Chymwysterau Cymru a darparwyr dysgu i ddatblygu cyfres newydd o gymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol ar Lefel 2 a Lefel 3, ac maent ar gael ledled Cymru.

Dyma'r cymwysterau newydd sy’n galluogi gweithwyr gofal cartref i gofrestru, ac maent ar gael ers Medi 2019.

Mae llawer o weithwyr yn meddu ar gymwysterau eraill eisoes, sydd hefyd yn addas ac mae manylion ar gael amdanynt.

Bydd cymwysterau eraill ar gael ar Lefel 4 a 5 o fis Medi 2020 ymlaen.

Bydd y rhain ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn swyddi mwy arbenigol, neu bobl sydd eisiau mynd ymlaen yn eu gyrfa yn y sector gofal cymdeithasol.

Mae mwy na 10,000 o weithwyr gofal cartref wedi cofrestru eisoes, ac rydym yn eu croesawu’n gynnes ac yn edrych ymlaen at weld rhagor yn ymuno cyn bo hir.

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y broses gofrestru, y llwybrau ar gyfer cofrestru, pa mor addas yw eich cymwysterau a pha fath o swyddi ar gael sydd yn y sector gofal cymdeithasol ar ein gwefan.

Mae angen mwy o weithwyr gofal

Mae angen mwy o bobl i ymuno â’r gweithlu gofal yng Nghymru er mwyn cael digon o bobl i ateb yr heriau yn y dyfodol.

Dim ond tua 11 y cant o’r gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru sydd dan 25 oed, ac mae 54 y cant o'r gweithwyr dros 50 oed.

Rhaid i fwy o bobl ifanc ddewis gyrfa yn y sector gofal er mwyn cael gweithlu ar gyfer y dyfodol oherwydd mae cyfran fawr o’r gweithwyr presennol yn nesáu at oedran ymddeol.

Mae angen pobl o bob oedran i ymuno â’r sector oherwydd mae profiadau bywyd yn rhoi sgiliau defnyddiol yn ychwanegol at yr wybodaeth a’r cymwysterau y gellir eu dysgu yn y gwaith.

Os ydych chi’n credu eich bod chi'n addas a bod gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa yn gweithio gydag oedolion, pobl ifanc a phlant, ewch i www.gofalwn.cymru.

Gallwch chi chwilio am swyddi, clywed storïau gan weithwyr a chael gwybod am gyflogwyr yn eich ardal chi.