Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Tynnu tri gweithiwr gofal preswyl i blant a’u rheolwr oddi ar y Gofrestr am anfon negeseuon WhatsApp sarhaus

04 Hydref 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae tri gweithiwr gofal preswyl i blant a’u rheolwr wedi’u tynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad canfod bod eu camymddwyn difrifol wedi amharu ar eu haddasrwydd i ymarfer ar hyn o bryd.

Caniatawyd i ddau weithiwr gofal preswyl i blant arall o’r un cartref plant parhau i weithio ar ôl i’r panel canfod nad oedd eu haddasrwydd i ymarfer wedi’i amharu ar hyn o bryd.

Roedd Megan Boulter, Ross Sheehan, Sarah Davies, Christopher Lloyd, Rachel Williams a Scott Grubb i gyd yn cael eu cyflogi mewn cartref plant yng Nghoed-duon adeg y digwyddiadau dan sylw, lle roeddent yn gyfrifol am ofalu am ddau berson ifanc sy’n agored i niwed.

Clywodd y gwrandawiad bod y chwech wedi cymryd rhan mewn grŵp WhatsApp, a sefydlwyd gan reolwr y cartref Mr Grubb, lle gwnaethant sylwadau sarhaus a difrïol am y ddau breswyliwr ifanc a’u teuluoedd.

Daeth y negeseuon i’r amlwg ym mis Tachwedd 2017 pan ddaeth un o’r bobl ifanc yn y cartref o hyd i’r negeseuon ar ffôn symudol Ms Boulter a’u darllen, ar ôl i Ms Boulter roi’i ffôn i’r person ifanc a chaniatáu iddi’i ddefnyddio heb oruchwyliaeth.

Ar ôl dod o hyd i’r negeseuon, roedd y ddau breswyliwr mewn trallod a rhedodd y ddau i ffwrdd.

Ar ôl clywed y dystiolaeth, daeth y panel i’r casgliad bod addasrwydd i ymarfer pob un o’r chwe gweithiwr wedi’i amharu oherwydd camymddwyn difrifol.

Wrth esbonio ei benderfyniad, dywedodd y panel: “Rydym yn derbyn nad y safbwyntiau yn y grŵp oedd y rhai a fynegwyd yn uniongyrchol i’r bobl ifanc. Yn y grŵp, cyflwynodd y bobl gofrestredig fersiynau mwy cymedrig o’u hunain.

“Er hynny, roedd cyfranogiad pob person iddo a’u methiant i roi gwybod am y cyfnewid negeseuon ei hun yn camymddwyn difrifol.

“Mae hyn oherwydd bod y gyfnewidfa’n cynnwys negeseuon a oedd mor sarhaus ac amhriodol roedd unrhyw ymgysylltiad â’r gyfnewidfa heb eu hadrodd na herio’r ymddygiad gwir yn cynrychioli ymddygiad sy’n amhriodol ar gyfer gweithiwr gofal preswyl i blant ar unrhyw lefel o gyfrifoldeb.

“Mae gan yr unigolion wahanol lefelau o euogrwydd, ond ym mhob achos disgrifir eu hymddygiad yn briodol fel ysgytiol ac yn gwbl amhriodol.

“Mae pob un o’r bobl gofrestredig, heblaw am un, wedi mynegi edifeirwch ar ryw adeg ac mae tri ohonynt wedi mynegi dymuniad i ymddiheuro i’r bobl ifanc yn uniongyrchol.

“Byddai angen i unrhyw ymddiheuriadau uniongyrchol gael eu trefnu’n briodol a chynnwys gwaith cymdeithasol, gan sicrhau bod hyn yn addas i’r bobl ifanc.

“Rydym yn cytuno gyda Gofal Cymdeithasol Cymru bod modd unioni camymddwyn difrifol. Y cwestiwn allweddol yn yr achos hwn yw a yw wedi cael ei unioni ym mhob achos.”

Canfu’r panel, er bod eu camymddwyn difrifol wedi amharu ar addasrwydd Ms Williams a Mr Lloyd i ymarfer, roeddent wedi dangos tystiolaeth eu bod wedi dysgu oddi wrth eu hymddygiad a’i unioni. Felly, maen nhw’n rhydd i barhau i ymarfer mewn swydd gofal cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru.

Ond penderfynodd y panel i dynnu Mr Grubb, Ms Boulter, Ms Davies a Mr Sheehan oddi ar y Gofrestr oherwydd diffyg tystiolaeth eu bod wedi unioni’u hymddygiad.

Cynhaliwyd y gwrandawiad dros bum diwrnod yr wythnos diwethaf yn ein swyddfa yng Nghaerdydd.