Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Tynnu rheolwr gofal cartref oddi ar y Gofrestr am fethu â gwarchod unigolion sy’n wynebu risg o gael eu cam-drin yn ariannol

05 Gorffennaf 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae rheolwr gofal cartref o Lanelli wedi ei thynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad ddod i’r casgliad fod camymddwyn difrifol wedi amharu ar ei haddasrwydd i ymarfer.

Cyhuddwyd Devena Haskell o ganiatáu i fenyw a waharddwyd rhag gweithio fel gweithiwr cymdeithasol ac a oedd ag euogfarn droseddol yn ei herbyn, weithio fel gweithiwr gofal yn yr asiantaeth gofal cartref yr oedd hi’n ei rheoli.

Dywedwyd wrth y gwrandawiad fod y gweithiwr gofal wedi cael dedfryd o garchar gohiriedig yn flaenorol am dwyllo unigolyn sy’n wynebu risg yn ariannol. Ond er gwaethaf gwybod hyn, methodd Ms Haskell â'i hatal rhag darparu gofal i ddau unigolyn sy’n wynebu risg dros gyfnod o chwe mis.

Dim ond ar 17 Awst 2017 y gweithredodd Ms Haskell wedi i nai un o'r unigolion gwyno bod ei fodryb wedi newid ei hewyllys pan oedd yntau ar wyliau a phenodi’r gweithiwr gofal yn ysgutor newydd.

Ar ôl clywed y dystiolaeth, daeth y panel i’r casgliad fod camymddwyn difrifol wedi amharu ar addasrwydd Ms Haskell i ymarfer ar hyn o bryd.

Wrth esbonio ei benderfyniad, dywedodd y panel: “Roedd camymddwyn Ms Haskell yn ddifrifol ar y sail i’w methiannau barhau dros gyfnod o chwe mis pan iddi’n fwriadol roi gwahanol ddefnyddwyr gwasanaethau mewn perygl ar sawl achlysur.

“Nid gwall unigryw oedd hwn. Rhoddodd Ms Haskell ei buddiannau ei hun uwchlaw buddiannau defnyddwyr y gwasanaeth a'u rhoi mewn perygl o gael eu cam-drin yn ariannol.”

Aeth y panel ymlaen: “Mae methiant Ms Haskell i amddiffyn yr unigolion sy’n wynebu risg yr oedd ganddi gyfrifoldeb amdanynt yn cynrychioli torri un o egwyddorion sylfaenol y proffesiwn gofal cymdeithasol.”

Penderfynodd y panel i dynnu Ms Haskell oddi ar y Gofrestr, gan ddweud: “Rydym yn ystyried bod Gorchymyn Dileu yn ymateb cymesur i ymddygiad Ms Haskell a’i fod yn angenrheidiol i amddiffyn y cyhoedd yn ddigonol.

“Credwn y byddai hyder pobl yn y gwasanaethau gofal cymdeithasol yn cael ei danseilio trwy ganiatáu i Ms Haskell gadw’i lle ar y Gofrestr.”

Nid oedd Ms Haskell yn bresennol yn y gwrandawiad deuddydd yn ein swyddfa yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf.