Jump to content
Tynnu rheolwr cartref gofal i oedolion o’r Gofrestr oherwydd iddi ddwyn
Share
Newyddion

Tynnu rheolwr cartref gofal i oedolion o’r Gofrestr oherwydd iddi ddwyn

| Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae rheolwr cartref gofal i oedolion o Abertawe wedi cael ei thynnu o’r Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad Gofal Cymdeithasol Cymru ganfod bod ei haddasrwydd i ymarfer wedi’i amharu ar hyn o bryd oherwydd ei heuogfarn droseddol.

Ym mis Gorffennaf 2020, plediodd Michelle Spiller yn euog o ddwyn yn Llys y Goron Abertawe ar ôl iddi wario dros £200 o arian preswylydd cartref gofal ar alcohol iddi hi ei hun a chydweithiwr yn ystod taith dridiau i Lundain gyda’r preswylydd yn 2017.

Ym mis Hydref 2020, dedfrydwyd Ms Spiller i 20 wythnos o garchar wedi’i ohirio, 100 awr o waith di-dâl a gorchmynnwyd iddi dalu £211.54 o iawndal.

Ar ôl ystyried y dystiolaeth, penderfynodd y panel bod addasrwydd Ms Spiller i ymarfer wedi’i amharu ar hyn o bryd oherwydd ei heuogfarn droseddol.

Wrth esbonio ei benderfyniad, dywedodd y panel: “Ystyriwn fod ymddygiad Ms Spiller... yn arbennig o ddifrifol gan iddi gamddefnyddio ei swydd gyfrifol a chymryd mantais ariannol o ddefnyddiwr gofal a chymorth agored iawn i niwed. Yn ein barn ni, fe wnaeth hi hefyd gamarwain cydweithiwr iau trwy gynnwys y cydweithiwr yn y mater hwn.”

Aeth y panel ymlaen i ddweud: “Digwyddodd hyn nifer o flynyddoedd yn ôl ac ni wnaeth Ms Spiller unrhyw ymdrech i geisio gwneud yn iawn am ei gweithredoedd ac ad-dalu’r arian i’r preswylydd hyd nes y’i gorchmynnwyd i wneud hynny.

“At hynny, pan ddarganfuwyd y mater, ar y cychwyn, gwadodd Ms Spiller ei bod hi wedi defnyddio arian y preswylydd i brynu alcohol iddi hi ei hun a’i chydweithiwr.

“Nid oes gennym unrhyw dystiolaeth fod Ms Spiller wedi cymryd unrhyw gamau tuag at adfer ers ei heuogfarn. Nid yw Ms Spiller wedi dangos unrhyw ddirnadaeth o’i hymddygiad, nac wedi myfyrio arno.”

Ychwanegodd y panel: “Ystyriwn fod [Ms Spiller] wedi ymddwyn mewn ffordd sy’n peri risg i unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau a’i bod yn debygol o wneud hynny yn y dyfodol.

“Nid oes gennym unrhyw dystiolaeth fod Ms Spiller wedi dysgu o’i hymddygiad ac, felly, nid ydym yn dawel ein meddwl na fyddai’n digwydd eto.”

Penderfynodd y panel dynnu Ms Spiller o’r Gofrestr, gan ddweud: “Rydym wedi penderfynu y byddai caniatáu i Ms Spiller aros ar y Gofrestr yn tanseilio hyder yn y proffesiwn gofal cymdeithasol.

“Ystyriwn fod Gorchymyn Dileu yn gymesur ac mai dyma’r unig ganlyniad sy’n cynnig yr amddiffyniad angenrheidiol i aelodau’r cyhoedd a’r budd ehangach i’r cyhoedd.”

Nid oedd Ms Spiller yn bresennol yn y gwrandawiad undydd, a gynhaliwyd trwy Zoom yr wythnos ddiwethaf.