Newyddion

Tynnu rheolwr cartref gofal i oedolion o’r Gofrestr am ddiffyg cymhwysedd a chamymddygiad

06 Ebrill 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae rheolwr cartref gofal i oedolion a oedd wedi gweithio yn Sir y Fflint wedi cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad Gofal Cymdeithasol Cymru benderfynu bod amhariad ar ei addasrwydd i ymarfer o ganlyniad i ddiffyg cymhwysedd a chamymddygiad.

Roedd Mrs Debbie Lloyd, a oedd ddim yn bresennol yn y gwrandawiad yn yr Wyddgrug, yn wynebu nifer o gyhuddiadau yn ymwneud â'r amser roedd hi'n rheolwr gweithredol Cartref Gofal Lodge Allerton rhwng Mehefin a Rhagfyr 2016. 

Roedd y cyhuddiadau’n cynnwys methu â rhoi trefniadau ar waith i atal niwed neu gamdriniaeth i'r preswylwyr; peidio â pharchu urddas defnyddwyr gwasanaethau; methu â rheoli'r ffordd y gweinyddwyd meddyginiaethau; peidio â dileu risgiau diangen i iechyd a diogelwch; methu ag adolygu a gwella ansawdd y gofal; a ddim yn gwneud trefniadau addas ar gyfer symud a thrin pobl yn ddiogel. 

Rhoddwyd tystiolaeth ar lafar i'r gwrandawiad gan arolygydd o Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), a gynhaliodd arolygiadau yn y cartref ym mis Tachwedd a Rhagfyr 2016. 

Yn ystod ei ymweliad â'r cartref ar 13 Rhagfyr, clywodd y gwrandawiad fod yn rhaid i arolygydd AGC ei hun gymryd camau i drefnu sylw meddygol ar gyfer un o'r preswylwyr, a gafodd ddiagnosis o haint ar y frest yn ddiweddarach, gyda gwrthfiotigau yn cael eu rhagnodi. Yn ystod yr un ymweliad, roedd gan arolygydd AGC bryderon am breswylydd arall nad oedd wedi derbyn ei feddyginiaeth ragnodedig am nifer o ddiwrnodau oherwydd nad oedd stoc ar gael yn y cartref. 

Ar ei ymweliad â'r cartref y mis blaenorol, sylwodd arolygydd AGC fod cinio yn cael ei weini ar blatiau bach yn hytrach na phlatiau cinio. Ei farn oedd bod y bwyd hefyd o ansawdd gwael, heb fod digon ohono ar gael i'r nifer o bobl yn y cartref. 

Gan esbonio ei benderfyniad i dynnu Mrs Lloyd o'r Gofrestr, dywedodd y pwyllgor: "Mae hon yn achos lle bu patrwm sylweddol o berfformiad annerbyniol gan Mrs Lloyd, gan arwain at ein casgliad bod amhariad ar ei ffitrwydd i ymarfer. Nid oedd hi'n deall ei diffygion fel rheolwr ar y pryd. Dydy hi ddim wedi darparu unrhyw dystiolaeth ei bod wedi ystyried yr amgylchiadau ac wedi dangos unrhyw ddealltwriaeth neu fewnwelediad. 

"Mae yna risg sylweddol o ailadrodd. Mewn amgylchiadau o'r fath, byddai hyder yn y proffesiwn gofal cymdeithasol yn cael ei danseilio trwy ganiatáu iddi aros ar y Gofrestr. Felly rydym wedi penderfynu mai gorchymyn tynnu yw’r gosb angenrheidiol yn achos Mrs Lloyd."