Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Tynnu gweithiwr gofal preswyl i blant oddi ar y Gofrestr am fethu cadw at ffiniau proffesiynol

22 Hydref 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr gofal preswyl i blant o Wynedd wedi cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad canfod bod ei gamymddygiad difrifol wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Cafodd Aaron Owen ei gyhuddo o fethu cadw at ffiniau proffesiynol gyda chyn breswylydd agored i niwed o’r cartref plant lle’r oedd yn gweithio, ar ôl iddo gyfnewid negeseuon WhatsApp, galwadau ffôn a galwadau fideo amhriodol gyda’r person ifanc.

Clywodd y gwrandawiad fod Mr Owen wedi methu â rhoi gwybod i’w reolwr am y cysylltiad a’i fod wedi methu â rhoi terfyn arno pan ddechreuodd y person ifanc wneud sylwadau fflyrtlyd a phersonol, a oedd yn awgrymu ei bod hi wedi sefydlu cysylltiad emosiynol ag ef.

Clywodd y gwrandawiad fod Mr Owen wedi gofyn i’r person ifanc ddileu’r negeseuon WhatsApp, a’i fod wedi gwadu gwneud hynny yn ddiweddarach mewn cyfarfod disgyblu, er gwaethaf tystiolaeth i’r gwrthwyneb.

Ar ôl clywed y dystiolaeth, penderfynodd y panel fod camymddygiad difrifol Mr Owen wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Gan esbonio ei benderfyniad, dywedodd y panel: “Er bod modd adfer yr ymddygiad ei hun, nid oeddem o’r farn y gellir cyflawni hyn yn hawdd yn achos Mr Owen.

“Mae hyn am ei fod wedi dangos diffyg crebwyll sylweddol (a chyson). Yn wir, mae wedi parhau i wadu hyn yn ystod ymchwiliad disgyblu ei gyflogwr, a hyd yn oed wedi cyhuddo ei gyflogwyr o gynnal ‘helfa gwrachod’ yn ei erbyn.

“Nid oes unrhyw dystiolaeth o ddirnadaeth wirioneddol o’n blaenau, nac ychwaith unrhyw dystiolaeth fod Mr Owen yn gwneud unrhyw beth i unioni’r camau a arweiniodd at dorri’r Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol fel rydym wedi'i nodi.”

Penderfynodd y panel dynnu Mr Owen oddi ar y Gofrestr, gan nodi: “Rydym wedi penderfynu, ar sail y dystiolaeth sydd ger ein bron, mai dim ond Gorchymyn Dileu fydd yn briodol yn achos Mr Owen.”

Aeth y panel ymlaen i ddweud: “Nid ydym yn credu y byddai unrhyw ymateb llai difrifol yn diogelu’r cyhoedd, o ystyried y diffyg dirnadaeth ac adferiad rydym eisoes wedi cyfeirio atynt.”

Nid oedd Mr Owen yn y gwrandawiad tri diwrnod yn ein swyddfa yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf.