Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Newyddion

Tynnu gweithiwr cymdeithasol oddi ar y Gofrestr oherwydd perthynas amhriodol

09 Medi 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr cymdeithasol o Sir Gâr wedi’i thynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad canfod bod ei chamymddwyn difrifol wedi amharu ar ei haddasrwydd i ymarfer.

Clywodd y gwrandawiad fod Nicola Williams wedi ymuno â’r tîm camddefnyddio sylweddau yng Nghyngor Sir Caerfyrddin ym mis Mai 2017 a deufis yn ddiweddarach dyrannwyd achos dyn agored i niwed iddi (y cyfeirir ato fel Person A) gyda hanes hir o gamddefnyddio sylweddau.

Caewyd achos y dyn ym mis Chwefror 2018, ac o fewn diwrnodau o gau’r achos roedd Ms Williams wedi cytuno i roi ei rhif ffôn symudol personol i’r dyn ac yn fuan wedyn dechreuodd berthynas ramantaidd amhriodol gydag ef.

Clywodd y gwrandawiad bod Ms Williams wedi methu â dweud wrth ei rheolwr am y berthynas am ddau fis, er bod ganddi ddyletswydd broffesiynol i wneud hynny o’r cychwyn.

Ar ôl ymchwiliad mewnol, gwaharddwyd Ms Williams ym mis Mehefin 2018, cyn ei diswyddo.

Ar ôl clywed y dystiolaeth, penderfynodd y panel fod ei chamymddwyn difrifol wedi amharu ar addasrwydd Ms Williams i ymarfer ar hyn o bryd.

Wrth egluro ei benderfyniad, dywedodd y panel: “Dydyn ni ddim yn credu ein bod yn gor-ddweud wrth ddatgan y gallai perthynas ramantus Ms Williams a Pherson A yn ystod y cyfnod hwn fod wedi peryglu ei wellhad. Yn ein barn ni, ni weithredodd Ms Williams er budd Person A drwy ddechrau perthynas ag ef.”

Aeth y panel ymlaen: “Dangosodd Ms Williams ddiffyg dirnadaeth a diffyg dealltwriaeth o ffiniau proffesiynol sy’n creu risg ar hyn o bryd i unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau. Mae hyn, yn ein barn ni, yn gwaethygu pethau, gan ei fod yn arwydd o ddiffyg dirnadaeth amlwg i effaith bosibl ei hymddygiad ar Berson A...

“Yn absenoldeb unrhyw ddirnadaeth nac edifeirwch go iawn, credwn ei bod yn annhebygol y byddai Ms Williams wedi dod i benderfyniad gwahanol nac y byddai’n ymddwyn yn wahanol yn y dyfodol.”

Penderfynodd y panel dynnu Ms Williams oddi ar y Gofrestr, gan ddweud: “Nid ydym yn credu y byddai unrhyw gosb lai yn amddiffyn y cyhoedd, o ystyried y diffyg dirnadaeth a’r edifeirwch a grybwyllwyd eisoes.”

Nid oedd Ms Williams yn bresennol yn y gwrandawiad dau ddiwrnod yn ein swyddfa yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf.