Newyddion

Tynnu gweithiwr cymdeithasol oddi ar y Gofrestr am gysgu ar ddyletswydd

22 Mai 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd gweithiwr cymdeithasol yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad canfod bod ei gamymddygiad difrifol wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Roedd Marius Sacalos, a oedd yn weithiwr cymdeithasol cofrestredig, yn gweithio yn Rhondda Cynon Taf fel cynorthwyydd gofal achlysurol mewn cartref gofal i bobl â dementia adeg y digwyddiadau dan sylw.

Yn ystod y gwrandawiad, cyfaddefodd Mr Sacalos iddo ddisgyn i gysgu ar ddyletswydd am gyfnodau byr ar sawl achlysur, gan beri risg i breswylwyr y cartref, a oedd yn dueddol o grwydro ac yn aml yn cael trafferth setlo yn y nos.

Cyfaddefodd Mr Sacalos hefyd iddo adael y drysau tân yn y cartref ar agor i fynd i ysmygu y tu allan, yn ogystal â gadael y cartref o bryd i’w gilydd i fynd i ysmygu yn ei gar.

Ar ôl clywed y dystiolaeth a gyflwynwyd ynghyd â chyfaddefiadau Mr Sacalos, canfu’r panel fod camymddygiad difrifol Mr Sacalos wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Wrth esbonio ei benderfyniad, dywedodd y panel wrth Mr Sacalos: “Daethom i’r casgliad eich bod wedi camymddwyn yn ddifrifol ar sail y ffaith i chi gysgu ar ddyletswydd.”

Cafodd Mr Sacalos ei atal dros dro rhag gweithio fel gweithiwr cymdeithasol rhwng 2010 a 2012 oherwydd diffygion sylweddol yn ei ymarfer, ac nid yw wedi gweithio fel gweithiwr cymdeithasol ers hynny.

Penderfynodd y panel dynnu Mr Sacalos oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol, gan ddweud: “Penderfynom fod cyflwyno Gorchymyn Dileu yn angenrheidiol ac yn gymesur o ystyried eich sefyllfa bresennol a’ch hanes o ymarfer.

“Er nad oedd eich ymddygiad yn y cartref gofal ar y pegwn mwyaf difrifol, fe wnaethom ystyried o ddifrif eich hanes rheoleiddio blaenorol a’r diffyg tystiolaeth eich bod chi, ers cael eich atal, wedi cymryd camau i baratoi ar gyfer ymarfer yn ddiogel fel gweithiwr cymdeithasol.

“Penderfynom fod y gorchymyn hwn yn ofynnol i ddiogelu’r cyhoedd.”

Bydd Mr Sacalos yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar 19 Mehefin 2019 pan fydd y Gorchymyn Dileu yn dod i rym.

Cynhaliwyd y gwrandawiad deuddydd yn ein swyddfa yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf.