Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Tynnu gweithiwr cymdeithasol oddi ar y Gofrestr am fethu â diogelu plentyn

07 Tachwedd 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr cymdeithasol o Abertawe wedi cael ei thynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad canfod bod ei chamymddygiad difrifol wedi amharu ar ei haddasrwydd i ymarfer.

Cafodd Rebecca Munts ei chyhuddo o fethu â diogelu plentyn drwy beidio ag ymweld â’r plentyn a’i theulu ar ôl cael atgyfeiriad gan yr heddlu yn sôn bod y plentyn mewn perygl o gamfanteisio rhywiol.

Yn dilyn hynny, dywedodd Ms Munts gelwydd wrth ei rheolwr pan nododd yn ei goruchwyliaeth ei bod wedi ymweld â’r plentyn a llenwodd gofnodi ffug bod yr ymweliad wedi digwydd.

Nid oedd Ms Munts yn bresennol yn y gwrandawiad un-diwrnod yn ein swyddfa yng Nghaerdydd yr wythnos yma, ond cyfaddefodd mewn datganiad ddiwedd mis Medi i’r holl gyhuddiadau.

Yn dilyn cyfaddefiad Ms Munts, penderfynodd y panel bod ei chamymddygiad difrifol wedi amharu ar ei haddasrwydd i ymarfer.

Gan esbonio ei benderfyniad, dywedodd y panel: “Rydym yn cydnabod bod Ms Munts wedi cyfaddef bod ei hymddygiad wedi bod yn anonest, ond dylid ystyried hyn ochr yn ochr â’r ffaith nad oedd ganddi ddirnadaeth glir o effeithiau’r anonestrwydd hwn.

“Mae’r sefyllfa’n fwy difrifol, yn ein barn ni, oherwydd nad yw Ms Munts wedi dangos o gwbl ei bod yn sylweddoli mor ddifrifol oedd ei hymddygiad, yn enwedig o ran creu cofnod anwir mewn dogfen sydd â’r un statws â dogfen gyfreithiol.

“Ar y llaw arall, er bod modd adfer yr ymddygiad ei hun, nid oeddem o’r farn y gellir cyflawni hyn yn hawdd yn achos Ms Munts.

“Mae hyn am fod Ms Munts wedi dangos diffyg crebwyll sylweddol iawn, ac nid oes dirnadaeth ddigonol o effaith bosibl ei hymddygiad ar y plentyn.”

Penderfynodd y panel dynnu enw Ms Munts oddi ar y Gofrestr, gan ddweud: “Rydym yn ymwybodol ein bod yn gwneud y gorchymyn hwn yn dilyn amgylchiadau o gamymddygiad mewn un achos unigol gan Ms Munts, ond nid ydym yn credu y byddai unrhyw ymateb llai difrifol yn diogelu’r cyhoedd, o ystyried y diffyg dirnadaeth ac adferiad.”