Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Newyddion

Tynnu gweithiwr cymdeithasol oddi ar y Gofrestr am fethu â diogelu plant

23 Gorffennaf 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr cymdeithasol o Wrecsam wedi cael ei thynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad ganfod bod ei chamymddygiad a’i diffyg cymhwysedd wedi amharu ar ei haddasrwydd i ymarfer.

Roedd Susan West yn gyd-berchennog ac yn berson cofrestredig ym Meithrinfa Ddydd ac Ysgol Feithrin Breifat Scallywags yn Wrecsam, a oedd yn gofalu am 69 o blant o dan 12 oed, adeg y digwyddiad dan sylw ym mis Hydref 2016. Mae’r feithrinfa wedi cau ers hynny.

Yn ystod y gwrandawiad, cyfaddefodd Ms West iddi fethu ag atgyfeirio honiad diogelu a oedd yn ymwneud â phlentyn ac uwch aelod o staff at Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam o fewn 24 awr fel sy’n ofynnol o dan y gyfraith, gan roi diogelwch plant y feithrinfa yn y fantol.

Ar ôl ystyried cyfaddefiadau Ms West a’r dystiolaeth a gyflwynwyd, penderfynodd y pwyllgor fod camymddygiad Ms West a’i diffyg cymhwysedd yn amharu ar ei haddasrwydd i ymarfer ar hyn o bryd.

Gan esbonio ei benderfyniad, dywedodd y pwyllgor wrthi: “Cawsom yr argraff fod eich dealltwriaeth o faterion diogelu yn wael iawn, yn cynnwys y camau y mae’n rhaid eu cymryd yn wyneb mater diogelu.

Ychwanegodd y pwyllgor: “Ni allwn fod yn sicr na fyddech yn gwneud penderfyniadau gwahanol yn y dyfodol. Mae hyn yn gwneud i ni feddwl eich bod yn peri risg bresennol i unigolion sy’n defnyddio eich gwasanaethau.”

Penderfynodd y pwyllgor dynnu Ms West oddi ar y Gofrestr, gan ddweud wrthi: “Rydyn ni’n cydnabod bod y gosb hon yn un anghyffredin mewn achos sy’n cynnwys un methiant i hysbysu ynghylch mater diogelu.

“Fodd bynnag, rydyn ni wedi dod i’r casgliad hwn oherwydd eich bod chi wedi dangos yn gyson nad ydych chi’n deall yn llwyr effaith ddifrifol eich camau, a chanlyniadau’r camau hynny.”

Dywedodd y pwyllgor hefyd: “Rydyn ni o’r farn nad oes unrhyw ffordd arall o ddiogelu’r cyhoedd, ac y byddai hyder pobl yn y proffesiwn yn cael ei danseilio’n ddifrifol pe baem yn caniatáu i chi aros ar y Gofrestr pan mae eich gwybodaeth am faterion diogelu mor wael.”

Cynhaliwyd y gwrandawiad tri diwrnod yr wythnos diwethaf yng Ngwesty Beaufort Park yn yr Wyddgrug.