Newyddion

Tynnu gweithiwr cymdeithasol oddi ar y Gofrestr am dorri cyfrinachedd ac ymddygiad amhriodol

21 Chwefror 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr cymdeithasol wedi cael ei thynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad addasrwydd i ymarfer canfod bod ei chamymddygiad difrifol wedi amharu ar ei haddasrwydd i ymarfer.

Cafodd Lucy Bagnall ei chyhuddo o sawl methiant difrifol mewn perthynas â’i gwaith fel gweithiwr cymdeithasol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a gyda Compass Fostering.

Clywodd y gwrandawiad fod Ms Bagnall wedi torri cyfrinachedd drwy rannu gwybodaeth gyfrinachol a ddysgodd fel gweithiwr cymdeithasol mewn negeseuon ar-lein a gwneud sylwadau difenwol a dirmygus am gwpl yr oedd eu hwyrion wedi cael eu cymryd i ofal.

Cafodd Ms Bagnall ei chyhuddo hefyd o fod mewn perthynas bersonol amhriodol â gofalwr maeth yr oedd wedi’i phenodi i’w oruchwylio.

Cafodd ei chyhuddo o dorri cyfrinachedd drwy rannu gwybodaeth gyfrinachol am ei gwaith gyda’r gofalwr maeth, a methu ag amddiffyn y plentyn oedd yn cael ei faethu drwy beidio â datgelu bod y plentyn yn cael gwylio ffilmiau amhriodol o frawychus.

Clywodd y gwrandawiad ei bod wedi cynllwynio gyda’r gofalwr maeth i gelu'r wybodaeth hon.

Nid oedd Ms Bagnall yn bresennol yn y gwrandawiad deuddydd yng Ngwesty’r Holiday Inn yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf.

Ar ôl clywed a gweld yr holl dystiolaeth, canfu’r panel fod camymddygiad difrifol Ms Bagnall wedi amharu ar ei haddasrwydd presennol i ymarfer.

Wrth drafod y rhesymau dros y penderfyniad, dywedodd y panel: “Yn ein barn ni, mae pob un o’r materion rydym wedi profi eu bod yn wir yn cynrychioli ymddygiad sy’n amhriodol ar gyfer gweithiwr proffesiynol ym maes gofal cymdeithasol.

“Yn wir, mae ein canfyddiadau ffeithiol mewn perthynas â methiannau Ms Bagnall i barchu cyfrinachedd, ei methiannau i ystyried yn briodol ei dyletswydd i ddiogelu a hysbysu, a’i methiannau i barchu ffiniau proffesiynol yn croesi’r trothwy ar gyfer camymddygiad difrifol”.

Aeth y panel ymlaen i ddweud: “Yn ein barn ni, mae Ms Bagnall yn peryglu unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau ar hyn o bryd. Credwn, yn niffyg unrhyw ddirnadaeth neu edifeirwch, ei bod yn annhebygol y byddai Ms Bagnall yn gwneud penderfyniadau gwahanol neu’n ymddwyn yn wahanol yn y dyfodol.

“Rydym o’r farn bod risg go iawn y byddai’r ymddygiad a brofwyd yn yr achos hwn yn cael ei ailadrodd”.

Penderfynodd y panel dynnu Ms Bagnall oddi ar y Gofrestr ar unwaith, gan ddweud: “Ar sail y dystiolaeth sydd ger ein bron, dim ond Gorchymyn Dileu fydd yn briodol yn achos Ms Bagnall.”

Amdanom ni

Ni yw’r rheoleiddiwr proffesiynol ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol yng Nghymru. Rydym yn cadw cofrestr o’r holl weithwyr cymdeithasol, myfyrwyr gwaith cymdeithasol, rheolwyr a gweithwyr gofal preswyl i blant, rheolwyr gofal yn y cartref a rheolwyr cartrefi gofal i oedolion yng Nghymru.

Rydym hefyd yn pennu safonau addysg, hyfforddiant, ymddygiad a pherfformiad. Rhaid i bawb sydd wedi’u cofrestru gyda ni gwrdd â’r safonau a nodir yn y 'Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol'.

Os codir pryderon ynghylch safonau gweithiwr gofal cymdeithasol proffesiynol sydd wedi’i gofrestru, mae dyletswydd arnom i ymchwilio ac, os bydd angen, i weithredu i warchod y cyhoedd. Mae llai nag un y cant o’r gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol sydd ar ein Cofrestr yn cael eu harchwilio gan ein tîm addasrwydd i ymarfer.