Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Tynnu gweithiwr cymdeithasol oddi ar y Gofrestr am berfformiad diffygiol

05 Gorffennaf 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd gweithiwr cymdeithasol o Gonwy yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad canfod bod ei pherfformiad diffygiol wedi amharu ar ei haddasrwydd i ymarfer.

Cyhuddwyd Caroline Mottram o sawl methiant rhwng mis Ionawr 2016 a mis Hydref 2017 tra oedd yn gyflogedig fel gweithiwr cymdeithasol gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Clywodd y gwrandawiad bod Ms Mottram wedi methu cwblhau tasgau o fewn amserlen dderbyniol, ac nad oedd yn cysylltu â’r rhai yr oedd i fod i'w cefnogi neu nid oedd modd i'r unigolion hynny gysylltu â hi.

Hefyd methodd Ms Mottram gyrraedd nifer o dargedau cysylltiedig â pherfformiad, a methodd ddangos ymarfer cymwys a chyson mewn sawl agwedd ar ei gwaith, gan gynnwys rheoli ei llwyth achosion, cynnal asesiadau, a sefydlu a chynnal perthnasoedd gyda'r rhai oedd yn eu cefnogi.

Nid oedd Ms Mottram yn bresennol yn y gwrandawiad deuddydd a gynhaliwyd yn Venue Cymru yn Llandudno yr wythnos ddiwethaf.

Ar ôl clywed y dystiolaeth, canfu’r panel fod perfformiad diffygiol Ms Mottram wedi amharu ar ei haddasrwydd i ymarfer ar hyn o bryd.

Wrth esbonio’r penderfyniad, dywedodd y panel: “Rydym yn fodlon nad yw hwn yn achos lle mae camgymeriad ynysig wedi cael ei wneud.

“Yn ein barn ni, roedd yr achosion hyn o ymarfer annerbyniol o isel yn bodoli ar draws sampl teg o waith Ms Mottram ac roeddent yn cynrychioli patrwm o berfformiad isel annerbyniol dros gyfnod o 21 mis.

Aeth y panel ymlaen i ddweud: “Yn ein barn ni, mae Ms Mottram yn peryglu unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau ar hyn o bryd. Ni allwn mewn unrhyw ffordd fod yn fodlon ei bod wedi rhoi sylw priodol i’r diffygion yn ei dull o ymarfer ei gwaith.”

Penderfynodd y panel dynnu Ms Mottram oddi ar y Gofrestr, gan ddweud: “Ar sail y dystiolaeth sydd ger ein bron, dim ond Gorchymyn Dileu fydd yn ddigonol yn achos Ms Mottram.

Bydd Ms Mottram yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr ar 26 Gorffennaf 2019 pan fydd y Gorchymyn Dileu yn dod i rym.