Newyddion

Tynnu gweithiwr cymdeithasol oddi ar y Gofrestr am achosi risg o niwed i bobl ifanc

06 Gorffennaf 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae cyn gweithiwr cymdeithasol o Abertawe wedi cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad addasrwydd i ymarfer ganfod bod ei gamymddygiad wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer, gan achosi risg o niwed sylweddol i bobl ifanc oedd dan ei ofal.

Dywedwyd wrth y gwrandawiad fod David Odongpiny Lukwiya wedi methu ymweld â phobl ifanc yn ei ofal yn 2015, wedi gwneud honiadau ffug ei fod wedi ymweld â'r bobl ifanc hynny ac, ar chwe achlysur, yn fwriadol wedi hawlio treuliau milltiroedd nad oedd ganddo hawl i’w cael.

Ar y pryd, cyflogwyd David Odongpiny Lukwiya fel gweithiwr cymdeithasol plant gan Gyngor Abertawe.

Ni roddodd David Odongpiny Lukwiya dystiolaeth yn y gwrandawiad tri diwrnod yng Ngwesty'r Angel yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf, ond roedd yn bresennol dros y ffôn ac roedd wedi cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig.

Ar ôl clywed y dystiolaeth, daeth y pwyllgor i’r casgliad fod camymddygiad David Odongpiny Lukwiya wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Esboniodd y pwyllgor ei benderfyniad drwy ddweud wrth David Odongpiny Lukwiya: “Nid oes unrhyw amheuaeth gennym fod eich camymddygiad yn datgelu eich bod chi, yn y gorffennol, wedi gweithredu mewn modd sydd wedi rhoi unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau mewn perygl diangen o niwed; a thrwy hynny wedi niweidio enw da'r proffesiwn gofal cymdeithasol; wedi torri rhwymedigaethau sylfaenol y proffesiwn; ac wedi dangos na ellir dibynnu ar uniondeb eich cymeriad.”

Penderfynodd y pwyllgor o’r herwydd dynnu David Odongpiny Lukwiya oddi ar y Gofrestr, gan ddweud wrtho: “Canfuom fod nifer o gyhuddiadau o anonestrwydd wedi eu profi'n gywir, gyda rhai ohonynt yn ymwneud â diogelwch a llesiant pobl ifanc agored i niwed. Mae hyn, yn ein barn ni, yn gamymddygiad sy’n sylfaenol anghydnaws â statws cofrestredig.”