Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Newyddion

Tri llwybr i weithlu gofal cartref medrus a chymwys

06 Rhagfyr 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae tri llwybr wedi'u dylunio i alluogi gweithwyr gofal cartref i ymuno â'r Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol i helpu i ddatblygu gweithlu medrus a chymwysedig sy'n gallu ymateb i heriau'r dyfodol.

Bydd y llwybrau'n cwmpasu'r rhai sydd eisoes â chymhwyster gofynnol, gweithwyr profiadol sydd heb gymhwyster a gweithwyr newydd, a all fod yn rhan-amser, heb ddigon o amser i gwblhau cymhwyster cyn bod angen iddyn nhw gofrestru. Mae gan bob gweithiwr gofal cartref yng Nghymru hyd at 2020 i gofrestru'n wirfoddol cyn iddo fod yn orfodol.

Mae eisoes gan fwyafrif o weithwyr gymhwyster angenrheidiol a byddant yn gallu symud ymlaen yn syth â'u cais i gofrestru. Ar gyfer gweithwyr profiadol heb gymhwyster gofynnol, ond sydd wedi gweithio mewn gofal cartref am dair o'r pum mlynedd diwethaf, bydd llwybr i gofrestru trwy gael eu rheolwr i gadarnhau eu cymhwysedd i Ofal Cymdeithasol Cymru. 

Bydd cofrestru trwy'r ddau lwybr hyn yn golygu na fydd angen unrhyw gymhwyster pellach er mwyn ail-gofrestru ymhen tair blynedd. Disgwylir iddynt gwblhau cyfanswm penodol o ddatblygiad proffesiynol yn unig, fel pob ymarferydd arall ar y Gofrestr.

Gall gweithwyr a all fod yn rhan-amser, heb gymhwyster ac sydd heb weithio mewn gofal cartref am dair o'r pum mlynedd diwethaf wneud cais i gofrestru ar ôl cwblhau’n llwyddiannus cwrs ac asesiad byr ar-lein a fydd yn rhoi iddyn nhw ddyfarniad gwerthoedd ac egwyddorion Gofal Cymdeithasol Cymru. Bydd dyfarniadau ar wahân i'r rhai sy'n gweithio gydag oedolion a phlant a phobl ifanc. Ar ôl cofrestru, bydd angen iddyn nhw gwblhau cymhwyster gofynnol erbyn yr amser y mae angen iddyn nhw ailgofrestru ymhen tair blynedd.

Bydd gwybodaeth fanylach ar gael yn y flwyddyn newydd ynghylch y cwrs a'r asesiad byr, a fydd yn seiliedig ar ddwy adran a llyfrau gwaith gyntaf fframwaith sefydlu Cymru gyfan.

Meddai Sue Evans, ein Prif Weithredwr: "Mae'n hollbwysig bod gennym ni weithlu gofal cartref medrus a chymwys sy'n cefnogi rhai o'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas yn eu cartrefi eu hunain bob dydd. Credwn y bydd y tri llwybr i gofrestru yn ein helpu i gyflawni'r nod hwnnw. 

"Er ein bod yn gwybod bod y rhan fwyaf o weithwyr gofal cartref eisoes yn meddu ar y cymhwyster gofynnol i gofrestru, mae'n bwysig cydnabod bod gweithwyr profiadol ardderchog sydd heb gymhwyster, ond sydd gyda’r sgiliau a'r cymhwysedd i wneud y gwaith i safon uchel. Ni allwn fforddio colli pobl gyda'r lefel hon o brofiad a gwybodaeth, a dyna pam rydym ni wedi ei gwneud yn bosibl i gyflogwyr cadarnhau eu cymhwysedd yn ffurfiol.

"Ar gyfer y rhai hynny sy'n fwy newydd i ofalu, gweithio'n rhan-amser ac sydd ddim yn gallu cwblhau cymhwyster llawn cyn iddyn nhw gofrestru, rydym ni wedi llunio llwybr sy'n profi eu gwybodaeth o'r egwyddorion a'r gwerthoedd sy'n gysylltiedig â gofal ansawdd. Bydd hyn yn rhoi sylfaen bwysig iddyn nhw a bydd yn rhaid iddyn nhw adeiladu ar ôl cofrestru trwy gwblhau un o'r cymwysterau gofynnol.

"Wrth ddylunio'r tri llwybr hyn i gofrestru, ein prif ystyriaeth fu sicrhau ansawdd gofal i bobl sy'n derbyn gofal a chymorth gan weithwyr gofal cartref, tra hefyd yn ystyried anghenion cyflogwyr a gwahanol amgylchiadau'r rhai sy'n gweithio yn y rolau hyn ar hyn o bryd.

"Bydd y tri llwybr i gofrestru yn sicrhau y bydd gan bob gweithiwr gofal cartref sy'n cofrestru erbyn 2020 y cymwysterau, y sgiliau neu'r profiad y mae eu hangen arnynt i ddarparu gwasanaeth diogel, o ansawdd uchel neu fod yn gweithio tuag atyn nhw mewn ffordd strwythuredig," ychwanegodd Sue.

Mwy o wybodaeth ar gofrestru gweithwyr gofal cartref.