Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Rheolwr cartref gofal i oedolion yn cael ei thynnu oddi ar y Gofrestr oherwydd anghysondebau ariannol

20 Medi 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae rheolwr cartref gofal i oedolion o Wynedd wedi cael ei thynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad canfod bod ei haddasrwydd i ymarfer wedi’i amharu oherwydd camymddwyn difrifol a pherfformiad diffygiol.

Roedd Marian Wyn Hughes yn rheoli cartref gofal i naw o oedolion sy’n agored i niwed, ag anghenion cymhleth ac anableddau dysgu, yng Ngwynedd adeg y digwyddiadau dan sylw.

Ym mis Ionawr 2017, gofynnodd rhieni un o breswylwyr y cartref i gael gweld cofnodion ariannol eu plentyn a darganfod anghysondebau yn y cyfrifon, a arweiniodd at Gyngor Gwynedd yn archwilio cofnodion ariannol pob un o’r naw o breswylwyr.

Daeth yr archwilwyr o hyd i nifer o enghreifftiau rhwng Medi 2011 a Chwefror 2017 lle na chyfrifwyd yn briodol am arian y preswylwyr, a oedd yn dod i gyfanswm o £1,560.

Dywedwyd wrth y gwrandawiad, er nad oedd Ms Hughes yn gysylltiedig â phob un o’r trafodion, roedd hi’n gyfrifol, fel rheolwr y cartref, am wirio’r cofnodion ariannol a rheoli arian y preswylwyr.

Dywedwyd wrth y gwrandawiad hefyd fod Ms Hughes wedi gofyn yn anonest i staff lenwi bylchau yn y cofnodion ariannol ac ardystio cofnodion yn y cyfrifon ar gam.

Ar ôl ystyried y dystiolaeth, daeth y panel i’r casgliad bod addasrwydd Ms Hughes i ymarfer wedi’i amharu ar hyn o bryd oherwydd camymddwyn difrifol a pherfformiad diffygiol.

Wrth esbonio ei benderfyniad, dywedodd y panel: “Mae methiant Ms Hughes i sicrhau y cyfrifwyd yn briodol am arian y preswylwyr yn gyfystyr â chamymddwyn ‘difrifol’, oherwydd nifer yr achlysuron y bu i hyn ddigwydd dros gyfnod maith.”

Penderfynodd y panel dynnu Ms Hughes oddi ar y Gofrestr gan ddweud: “Rydym wedi penderfynu bod ymddygiad Ms Hughes yn anghydnaws, yn y bôn, â pharhau i fod yn weithiwr gofal cymdeithasol cofrestredig yn y tymor hir.

“Cymerodd Ms Hughes fantais ar ffydd defnyddwyr bregus y gwasanaeth a’u teuluoedd. Nid yw wedi dangos unrhyw fewnwelediad i’w hymddygiad, sy’n cynrychioli gwyriad difrifol oddi wrth y safonau proffesiynol perthnasol a amlinellir yn y Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol.”

Parhaodd y panel: “Yn anffodus, yn niffyg unrhyw edifeirwch neu ffactorau lliniarol, nid ydym o’r farn bod unrhyw ffordd arall i amddiffyn y cyhoedd yn ddigonol rhag y perygl o niwed.”

Nid oedd Ms Hughes yn bresennol yn y gwrandawiad deuddydd yn ein swyddfa yng Nghaerdydd yn gynharach yr wythnos hon.