Newyddion

Rheolwr cartref gofal i oedolion i gael ei dynnu oddi ar y Gofrestr am euogfarn am ddwyn a thwyll

15 Tachwedd 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd rheolwr cartref gofal i oedolion o Sir y Fflint yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i banel addasrwydd i ymarfer ddyfarnu bod ei euogfarn droseddol am dwyll a lladrata wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Plediodd Daniel Fitzpatrick yn euog ar 18 Mehefin 2018 yn Llys Ynadon yr Wyddgrug i bum cyhuddiad o ladrata a dau gyhuddiad o dwyll a oedd yn ymwneud â symiau o hyd at £6,285.99 o’r cartref gofal oedolion lle’r arferai fod yn rheolwr.

Rhoddwyd gorchymyn cymunedol i Mr Fitzpatrick a bydd rhaid iddo wneud 220 awr o waith digyflog a thalu £2,450 o iawndal ynghyd â chostau.

Nid oedd Mr Fitzpatrick yn bresennol yn y gwrandawiad undydd yn ein swyddfa yng Nghaerdydd yn gynharach yr wythnos hon.

Ar ôl ystyried y dystiolaeth yn ofalus, penderfynodd y panel fod euogfarn troseddol Mr Fitzpatrick wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Wrth esbonio ei benderfyniad, dywedodd y panel: “Rydym yn cydnabod bod Mr Fitzpatrick wedi mynegi edifeirwch am yr hyn a wnaeth a’i fod yn cydnabod ei fod wedi cael ei gosbi amdanynt.

“Fodd bynnag, yn ein barn ni, ychydig iawn yr oedd ef wedi myfyrio ar yr effaith yr oedd ei  weithredoedd wedi’i chael (neu y gallai fod wedi’i chael) ar y bobl fregus yr oedd ganddo ddyletswydd broffesiynol iddynt...

“Daethom i’r casgliad ei fod yn parhau i beri risg i unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau. Teimlwn fod hyn yn codi oherwydd na allwn fod yn hyderus y byddai’n gwneud penderfyniadau gwahanol nac yn ymddwyn yn wahanol yn y dyfodol.”

Penderfynodd y panel osod Gorchymyn Dileu, gan ddweud: “Rydym yn dyfarnu mai dim ond Gorchymyn Dileu a fydd yn ddigonol yn yr achos hwn oherwydd y tor-ymddiriedaeth a welsom; gallai hyn fod wedi achosi niwed i ddiogelwch a llesiant pobl sy’n agored i niwed.

“Rydym o’r farn bod yr unigolyn hwn wedi diystyru’r safonau proffesiynol perthnasol a nodir yn y Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol yn llwyr, a bod hwn yn achos difrifol o wyro oddi wrth y safonau hynny.

“Nid ydym yn credu, o ystyried y diffyg dirnadaeth a chamau unioni, a’r risg y teimlwn sy’n bresennol yn yr achos hwn, fod unrhyw ffordd arall o amddiffyn y cyhoedd. Rydym hefyd o’r farn y byddai hyder y cyhoedd yn y proffesiwn gofal cymdeithasol yn cael ei danseilio pe bai Mr Fitzpatrick yn aros ar y Gofrestr.”

Mae Mr Fitzpatrick, sydd wedi’i atal dros dro rhag gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol gofrestredig yng Nghymru, wedi cael hysbysiad o benderfyniad y panel a bydd yn cael ei dynnu oddi wrth y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar 14 Rhagfyr 2018 pan ddaw’r Gorchymyn Dileu i rym.

Am Ofal Cymdeithasol Cymru

Ni yw’r corff rheoleiddio proffesiynol ar gyfer gweithwyr gofal proffesiynol yng Nghymru. Rydym yn cadw cofrestr o’r holl weithwyr cymdeithasol, myfyrwyr gwaith cymdeithasol, rheolwyr a gweithwyr gofal preswyl i blant, rheolwyr gofal yn y cartref a rheolwyr cartrefi gofal i oedolion yng Nghymru.

Rydym hefyd yn gosod safonau addysg, hyfforddiant, ymddygiad a pherfformiad. Rhaid i bawb sydd wedi cofrestru gyda ni gyrraedd y safonau sydd yn y Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol.

Os bydd pryderon yn cael eu lleisio ynglŷn â safonau gweithiwr gofal cymdeithasol proffesiynol cofrestredig, mae'n ddyletswydd arnom i ymchwilio, ac os bydd angen, cymryd camau i ddiogelu’r cyhoedd. Ymchwilir i lai nag un y cant o’r gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol ar ein Cofrestr gan ein tîm addasrwydd i ymarfer.