Newyddion

Rheoleiddio i Wella – croesawu rheoliadau newydd

02 Ionawr 2018
Sue Evans, Prif Weithredwr, Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae llawer o bobl yn gyfarwydd â rôl cyrff rheoleiddio, fel y Cyngor Meddygol Cyffredinol a’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, sy’n sicrhau bod meddygon, nyrsys a bydwragedd yn addas i ymarfer yn y DU. 

Gofal Cymdeithasol Cymru sy’n rheoleiddio gweithlu gofal cymdeithasol Cymru, ac rydym ni’n bwriadu ehangu ein cofrestr i gynnwys gweithwyr gofal yn y cartref o 2018 ymlaen.

Wrth gofrestru gyda rheoleiddiwr gweithlu, mae hyn yn rhoi sicrwydd i’r cyhoedd bod gan y bobl sy’n cyflawni’r rolau hyn y gwerthoedd, y wybodaeth a’r sgiliau priodol i ymateb yn safonol, yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael.

Mae llawer o reoleiddwyr gwasanaeth hefyd sy’n gwneud yn siŵr bod gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu i’r safonau disgwyliedig. Er enghraifft, mae Estyn yn arolygu ysgolion yng Nghymru i sicrhau bod ein plant yn cael yr addysg orau mewn lleoliadau addas. Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn rheoleiddio darpariaeth gwasanaethau gofal cymdeithasol, sy’n cael ei darparu gan nifer o wahanol asiantaethau statudol, annibynnol a'r trydydd sector.

Mae rheoleiddwyr gwasanaeth a rheoleiddwyr gweithlu yn cydweithio’n agos fel bod modd datblygu ffyrdd newydd o weithio a dulliau dysgu drwy gasglu gwybodaeth yn sgil arferion gwael neu ddarpariaeth gwasanaeth gwael.  

Mae’n werth nodi mai canran fechan iawn o’r gweithlu iechyd a gofal sy’n cael ei chyfeirio at reoleiddwyr, oherwydd pryderon ynghylch addasrwydd i ymarfer. Mae'r mwyafrif llethol o ymarferwyr yn darparu gofal a chymorth rhagorol ledled Cymru.

Llywodraeth Cymru sy’n creu'r ddeddfwriaeth sy’n pennu'r fframwaith rheoleiddio yng Nghymru, ac mae wedi cyhoeddi rheoliadau newydd yn ddiweddar sy’n ymwneud â darparu gwasanaeth gofal yn y cartref. 

Bydd y rheoliadau hyn yn ategu'r gofynion newydd o ran cymwysterau y bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn gofyn amdanynt erbyn 2020, er mwyn sicrhau bod ansawdd gofal cartref yn gwella drwy’r amser a bod mwy o gysondeb.

Mae’r rheoliadau gwasanaeth newydd yn mynnu bod staff gofal cartref yn cael cynnig contractau eraill yn lle contractau dim oriau ar ôl tri mis, a bod gan wasanaethau systemau sy’n gwahaniaethu rhwng amser teithio ac amser gofalu wrth drefnu ymweliadau. 

Nod y rheoliadau newydd hyn yw helpu i fynd i’r afael â ‘byrhau galwadau’ lle mae ymweliadau yn dod i ben yn rhy fuan oherwydd bod rotas wedi’u creu’n wael.  

Gobeithio y bydd y cyfuniad o gydnabod gwerth gweithlu gofal cartref ac amodau gwaith gwell yn denu mwy o bobl i ymuno â’r proffesiwn ac yn helpu i gadw staff am gyfnodau hirach, fel bod yr ansawdd yn well i’r rheini sy’n dibynnu ar ofal a chymorth.

Ar ran y genedl, hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb sydd wedi dewis gyrfa ym maes gofal cartref, a’u canmol am y gwaith maen nhw’n ei wneud bob dydd.  


Cyhoeddwyd yr erthygl yma yn wreiddiol yn y Western Mail ar 1 Ionawr 2017