Newyddion

Penodi Mick Giannasi fel ein cadeirydd newydd

06 Mehefin 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Croesawn yn gynnes y cyhoeddiad heddiw gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, bod Mick Giannasi CBE wedi’i benodi’n Gadeirydd newydd arnom, ac y bydd Maria Battle a Trystan Pritchard yn ymuno â’n Bwrdd.

Mae Mick yn cymryd yr awenau o Arwel Ellis Owen OBE, sydd wedi gwasanaethu fel Cadeirydd Gofal Cymdeithasol Cymru a’n hymgnawdoliad blaenorol, sef Cyngor Gofal Cymru, ers 10 mlynedd ac a oruchwyliodd sefydlu Bwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru.

Bydd Mick yn dechrau yn ei rôl newydd ar 1 Awst 2019 wedi i dymor Arwel ddod i ben ar 31 Gorffennaf.

Mae gan gyn blismon Mick dros 40 mlynedd o brofiad yn y sector cyhoeddus ar ôl gwasanaethu’n flaenorol fel Prif Gwnstabl Heddlu Gwent a Chadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Fe’i penodwyd yn ddiweddar gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Vaughan Gething i arwain y panel annibynnol i oruchwylio gwelliannau yn y gwasanaeth mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Dywedodd Mick Giannasi CBE: “Teimlaf yn falch ac yn freintiedig iawn fy mod wedi fy ngwahodd i gadeirio Bwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru, ac rwyf wedi ymrwymo i chwarae fy rhan i greu amgylchedd lle mae pobl yng Nghymru yn cael y cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i fyw’r bywydau sydd o bwys iddynt.

“Rwy’n ymwybodol bod rhai heriau sylweddol o’n blaenau ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru.

“Fodd bynnag, mae gen i ymdeimlad da eisoes o’r angerdd a’r ymrwymiad sydd gan y Prif Weithredwr, Sue Evans, a’i thîm ynghylch y gwaith pwysig y maent yn ei wneud, ac edrychaf ymlaen yn fawr at ymuno â nhw i gyflawni eu cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol.”

Bydd ein dau aelod newydd o’r Bwrdd, Maria Battle a Trystan Pritchard, yn ymuno â’n Bwrdd ar 1 Gorffennaf 2019.

Mae Maria yn gyfreithiwr sy’n arbenigo mewn cyfraith gyhoeddus a hawliau dynol, ac mae’n Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Mae hefyd yn gyn Gomisiynydd Plant Cymru dros dro, yn gyn uwch gyfarwyddwr y corff gwarchod statudol Llais Defnyddwyr Cymru, ac yn gyn gyfarwyddwr Age Concern Ceredigion.

Mae Trystan yn newyddiadurwr cymwysedig ac yn Brif Weithredwr Hosbis Dewi Sant, sef elusen yng ngogledd Cymru sy’n darparu gofal hosbis i oedolion yng Nghonwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Cyn hynny, bu’n Gadeirydd Pwyllgor Cyngor ar Bopeth Cymru ac mae’n gyn Bennaeth Cyfathrebu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Dywedodd Arwel Ellis Owen OBE, ein Cadeirydd: “Rwy’n falch i groesawu Maria a Trystan i Fwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru. Gyda’u cyfoeth o brofiad, sgiliau a chefndiroedd, byddant yn ychwanegiad rhagorol.

“Hefyd, hoffwn longyfarch Mick ar ei benodiad. Rwyf wedi cael y fraint o gadeirio Gofal Cymdeithasol Cymru a’i sefydliad rhagflaenol, Cyngor Gofal Cymru, ers 10 mlynedd ac rwyf wedi mwynhau’r profiad yn fawr iawn.

“Mae’n sefydliad gwych, gyda grŵp o staff cyfeillgar, galluog ac ymroddgar. Mae Mick yn ymuno â ni ar adeg gyffrous wrth i ni baratoi i gofrestru rhagor o grwpiau o weithwyr a datblygu ymhellach ein cefnogaeth ar gyfer y sector. Rwy’n siŵr y bydd yn mwynhau’r rôl gymaint â minnau.”

Dywedodd Sue Evans, ein Prif Weithredwr: “Rwy’n falch iawn i groesawu Mick, Maria a Trystan i’n Bwrdd. Mae gan bob un o’r tri ohonynt brofiad helaeth o weithio yn y sector cyhoeddus a dônt ag amrywiaeth helaeth o sgiliau, gwybodaeth a safbwyntiau.

“Hoffwn dalu teyrnged i’n Cadeirydd sy’n gadael, Arwel Ellis Owen OBE, sydd wedi gwneud gwaith aruthrol dros y 10 mlynedd diwethaf ac sydd wedi bod yn allweddol o ran sicrhau ein bod wedi trosglwyddo’n llyfn o Gyngor Gofal Cymru i Ofal Cymdeithasol Cymru.

“Mae Arwel wedi bod yn gefnogol dros ben i mi yn fy rôl fel Prif Weithredwr ac rwy’n ddiolchgar iddo am yr holl gyngor a chyfarwyddyd y mae wedi’u darparu dros y tair blynedd diwethaf. Mae Arwel yn eiriolwr cryf dros y sector, ac mae ein staff a’n partneriaid yn ei hoffi a’i barchu, a bydd pawb yn gweld colled fawr ar ei ôl.

“Mae Arwel yn gadael etifeddiaeth wych, ond mae Mick yn berson rhagorol i gymryd ei le. Mae’r tîm rheoli a minnau, y Bwrdd a’n staff, yn edrych ymlaen at ddod i adnabod Mick, Maria a Trystan ac i weithio gyda nhw.”

Diolch yn fawr iawn i Arwel a chroeso mawr i Mick, Maria a Trystan!