Newyddion

Pennu amodau ar ymarfer gweithiwr cymdeithasol yn sgil methiant cynllun gofal

18 Ionawr 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Pennwyd amodau ar ymarfer gweithiwr cymdeithasol o Sir Benfro gan bwyllgor addasrwydd i ymarfer am fethu â dilyn cynllun gofal plentyn.

Fe wnaeth Davey Michael Hicks, a oedd yn bresennol yn y gwrandawiad tri diwrnod yn Hotel Mariner's yn Hwlffordd yr wythnos diwethaf, gyfaddef ei fod wedi trefnu dau ymweliad cyswllt yn Sir Benfro ar gyfer unigolyn agored i niwed yn ei arddegau a'i dad yn 2016 – er gwaethaf gorchymyn llys yn nodi bod yn rhaid i’r ymweliadau ddigwydd y tu allan i'r sir.

Clywodd y gwrandawiad na wnaeth Mr Hicks, a oedd yn cael ei gyflogi fel uwch weithiwr cymdeithasol gan Gyngor Sir Benfro ar y pryd, ofyn am ganiatâd i newid ymweliadau cyswllt y plentyn, ei fod wedi methu â dilyn cyfarwyddyd rheoli ac wedi methu â chwblhau gwaith papur ar gyfer newid yr ymweliadau.

Yn ogystal, cyfaddefodd Mr Hicks ei fod wedi prynu DVD oedran anaddas ar gyfer y llanc ac anrheg arall i blentyn yn ei ofal heb ganiatâd, er gwaethaf y ffaith nad oedd ef i fod i brynu anrhegion i blant yn ei ofal heb gymeradwyaeth ei reolwyr.

Ar ôl ystyried y dystiolaeth, daeth y pwyllgor i'r casgliad bod camymddygiad a diffyg cymhwysedd Mr Hicks oherwydd barn wael wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer, a phennodd amodau ar ymarfer Mr Hicks dros y ddwy flynedd nesaf.

O dan yr amodau, mae'n rhaid i Mr Hicks ddarparu copïau o'i gofnodion goruchwylio i ni bob mis tan fis Ionawr 2020, ac mae’n rhaid i'r cofnodion hyn ddangos ei fod yn dilyn prosesau perthnasol, yn dilyn cyfarwyddyd rheoli ac yn cwblhau ei waith yn brydlon.

Rhaid iddo hefyd gwblhau nifer o gyrsiau hyfforddi dros y 18 mis nesaf a chyflwyno traethawd 3,000 gair i ni, lle bydd yn myfyrio'n feirniadol ar anghenion asesu plant sy'n derbyn gofal.

Wrth esbonio ei benderfyniad, dywedodd y pwyllgor wrth Mr Hicks: “Rydym o'r farn bod y plentyn wedi ei roi mewn perygl o niwed oherwydd eich methiant i werthfawrogi'n llawn a gwneud penderfyniadau priodol mewn perthynas â'r risgiau posibl sy'n gysylltiedig â symud y cysylltiad i Sir Benfro. Nid oes unrhyw dystiolaeth bod y plentyn wedi dioddef niwed, ond nid yw'r effaith ar ei iechyd emosiynol hirdymor yn hysbys.

“Rydych chi wedi cydweithredu ac wedi ymgysylltu â Gofal Cymdeithasol Cymru drwyddi draw, ac wedi derbyn rhai beiau. Mae'n amlwg nad ydych chi wedi cymryd yr achos yn ysgafn.

“Rydych chi wedi ystyried y digwyddiadau ac wedi dangos eich bod chi'n edifar a rhywfaint o fewnwelediad, ond ni chredwn fod y mewnwelediad a ddangoswyd yn ddigonol i'n harwain i gredu nad ydych yn peryglu unigolion sy'n defnyddio gwasanaethau ar hyn o bryd.

“Gan ystyried yr uchod, rydym o'r farn mai Gorchymyn Ymarfer gydag Amodau, gyda'r amodau a bennir, yw'r sancsiwn cymesur yn yr achos hwn.”