Newyddion

Pecyn hyfforddi newydd i roi ymwybyddiaeth o ddiogelu

02 Awst 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Gofal Cymdeithasol Cymru a WCVA yn cyhoeddi fersiwn wedi’i diweddaru o ganllaw sy’n rhoi ymwybyddiaeth o ddiogelu i hyfforddi’r rheini sy’n gweithio gyda phlant ac oedolion agored i niwed.

Mae fersiwn 3 o’r 'Pecyn Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu' ar gael yn awr ar ein gwefan.

Darperir y pecyn er mwyn i hyfforddwyr ddarparu hyfforddiant diogelu i’r gweithlu mewn lleoliadau amrywiol lle ceir cysylltiad â phlant ac oedolion sy’n wynebu risg. Mae’n darparu amrywiaeth o elfennau i gefnogi’r cyfranogwyr i wneud y canlynol:

  • gwybod beth yw eu rôl eu hunain mewn perthynas â diogelu oedolion, plant a phobl ifanc rhag camdriniaeth, niwed ac esgeulustod
  • deall sut y caiff unigolion eu diogelu rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
  • gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
  • gwybod beth yw’r newidiadau diweddar i ddiogelu o ganlyniad i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Mae’r cwrs wedi’i greu yn unol â’r 'Fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol', ac yn unol â chanlyniadau dysgu a meini prawf asesu’r Dyfarniad Lefel 2 ar gyfer uned Sefydlu Gofal Cymdeithasol (Cymru) ‘Rhaglen Sefydlu ar Ddiogelu mewn Gofal Cymdeithasol yng Nghymru’, gan alluogi achrediad.

Rydyn ni a WCVA yn ddyled i waith caled yr awduron gwreiddiol Sue Gwynn a Rhys Hughes yn diwygio’r pecyn i adlewyrchu ethos a therminoleg Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Dymunwn ddiolch hefyd i’r hyfforddwyr a’r ymarferwyr diogelu a gyfrannodd at ein digwyddiad ymgynghori.

Os oes gennych chi sylwadau neu gwestiynau, cysylltwch â Suzanne Mollison yn suzanne.mollison@gofalcymdeithasol.cymru.