Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Newyddion

Cymwysterau newydd yn dod yn ‘fyw’ o heddiw ymlaen

02 Medi 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd y rhai hynny sy’n chwilio am yrfa yn y sector gofal yng Nghymru yn gallu astudio ar gyfer cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant o heddiw ymlaen.

Bydd y cymwysterau, sydd wedi cael eu cynllunio er mwyn cryfhau’r proffesiwn gofal ar gyfer y dyfodol, yn darparu safon gydnabyddedig a chyson, yn ogystal â llwybr eglur i’r rhai hynny sy’n dymuno symud ymlaen yn eu gyrfaoedd.

Datblygwyd y cymwysterau mewn partneriaeth â Chymwysterau Cymru, Addysg a Gwella Iechyd Cymru a ni, a byddan nhw’n cael eu cyflwyno gan gonsortiwm sy’n cynnwys Cyd-bwyllgor Addysg Cymru (CBAC) a’r City & Guilds. Bydd y cymwysterau hyn yn cael eu cynnig yn ddwyieithog.

Dywedodd Sue Evans, ein Prif Weithredwr: “Mae’n rhaid i’r rhai hynny sy’n dechrau ar yrfa mewn iechyd a gofal cymdeithasol, neu’r blynyddoedd cynnar a gofal plant, fod yn hyderus bod eu proffesiwn yn un sy’n meithrin talent, gwobrwyo sgiliau ac yn caniatáu gwireddu uchelgeisiau.

“Bydd y cymwysterau newydd hyn yn datblygu’r gwaith ardderchog sydd eisoes yn cael ei wneud a bydd yn galluogi’r sector i ysgwyddo heriau’r dyfodol.

“Yn ogystal, mae’n bwysig cydnabod y cyfraniad gwerthfawr y mae cymaint o gydweithwyr o ofal cymdeithasol, iechyd, a blynyddoedd cynnar a gofal plant wedi’u gwneud er mwyn helpu i ddatblygu’r cymwysterau newydd.

“Roedd eu cyfraniad a’u hadborth nhw mor bwysig er mwyn adlewyrchu lleisiau’r rhai hynny sy’n gweithio yn y sector.

“Diolch i’m hymdrechion nhw, mae gennym ni gymwysterau o ansawdd da a fydd yn helpu i ddatblygu sgiliau a hyder y gweithlu a gwneud gwahaniaeth i’r canlyniadau ar gyfer pobl sy’n derbyn gofal a chymorth.”

Bydd y mwyafrif o’r cymwysterau newydd yn cael eu cyflwyno o heddiw ymlaen, gyda’r gweddill yn dechrau o fis Medi 2020. Bydd cyfnod o drawsnewid i’r rhai hynny sydd eisoes yn astudio am gymwysterau sydd eisoes yn bodoli, er mwyn sicrhau y gallan nhw gwblhau eu hastudiaethau presennol a pharhau i ymuno â’r sector.

Mae nifer y cymwysterau wedi lleihau’n sylweddol i roi mwy o eglurder i ddysgwyr, darparwyr dysgu a chyflogwyr am y llwybr mwyaf priodol i’w ddilyn.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy ynglŷn â’r cymwysterau newydd neu gofrestru ar gwrs, ewch i www.dysguiechydagofal.cymru.

I ddarganfod beth yw’r cymwysterau sydd eu hangen neu’r rhai sy’n cael eu hargymell ar gyfer gwahanol swyddi yn y sector gofal cymdeithasol a rheoleiddio’r blynyddoedd cynnal a gofal plant yng Nghymru, ewch i'r fframwaith cymwysterau.