Newyddion

Gwybodaeth hanfodol ar fentrau newydd i gefnogi cyflogwyr a gweithwyr gofal cartref

29 Mawrth 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Os ydych chi'n gyflogwr neu'n weithiwr gofal cymdeithasol, dylech fod yn ymwybodol bod nifer o fentrau newydd yn dod i rym dros yr wythnosau nesaf. Mae'r rhain yn cynnwys fframwaith sefydlu newydd, Côd i Gyflogwyr, gweithwyr gofal cartref yn ymuno â'n Cofrestr a gwelliannau i GCCarlein.
Mae llawer ohonynt yn deillio o ganlyniad i Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (y Deddf). 

Dyma grynodeb o'r hyn sydd angen i chi fod yn ymwybodol ohono.

Y Côd Ymarfer i Gyflogwyr Gofal Cymdeithasol (Côd Cyflogwyr)

Mae Côd y Cyflogwyr yn disgrifio'r hyn a ddisgwylir gan gyflogwyr i sicrhau gweithlu gofal cymdeithasol diogel, medrus sy’n cael ei gefnogi’n briodol.

Daw i rym ar 2 Ebrill 2018, gan ddisodli'r Côd Ymarfer ar gyfer Cyflogwyr Gofal Cymdeithasol a gyhoeddwyd yn 2002. Gall Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) weithredu os bydd cyflogwyr yn methu â chydymffurfio. Mae ar gael i’w lawrlwytho fel PDF. Bydd ap ar gael ym mis Ebrill.

Mwy am y Côd Cyflogwyr.

Ymestyn y gofrestr

Bydd gennym y pwerau i gynnwys gweithwyr gofal cartref ar ein Cofrestr o fis Ebrill. Cyhoeddwyd hyn gan y Gweinidog dros Blant a Gwasanaethau Cymdeithasol ym mis Ionawr fel rhan o ymrwymiad parhaus i broffesiynoli'r gweithlu gofal cymdeithasol a chodi statws gweithwyr.

Bydd yn rhaid i bob gweithiwr gofal cartref gofrestru i weithio'n gyfreithiol yng Nghymru erbyn Ebrill 2020. Gweithwyr gofal preswyl i oedolion bydd nesaf. Yna bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried a ddylid ychwanegu grwpiau eraill.

Paratoi i ofalu - cefnogi gweithwyr gofal cartref i gofrestru

Gyda thua 23,000 o weithwyr gofal cartref angen cofrestru o 16 Ebrill, bydd gweithwyr a'u cyflogwyr am wybod mwy am pam, sut a phryd y mae cofrestru'n digwydd. Er mwyn eu harwain drwy'r broses mae gennym ni gwestiynau cyffredin ar-lein sy'n mynd i'r afael ag ymholiadau am ffioedd, cymwysterau ac amseru.

Bydd mwy o arweiniad a chymorth ar gael ar ôl y Pasg, gan gynnwys:

  • Cymorth i gofrestru - trosolwg o'r broses ar ffurf fideo a thestun.
  • Astudiaethau achos - ffilmiau byr sy'n cynnwys gweithwyr, pobl sy'n derbyn cymorth a gofalwyr yn esbonio pam fod gofal cartref yn hanfodol a pham ei bod yn bwysig cofrestru, proffesiynoli a chodi statws y gweithlu. 
  • Cwrdd â’r tîm cofrestru,  fideos sy'n dangos sut y gallant eich helpu chi.
  • Y Gweithiwr Gofal Cartref - Canllawiau ymarfer i weithwyr gofal cartref. Arweiniad penodol i’r rôl sy’n ategu'r Côd mewn PDF neu ap.
  • Ap cofrestru - help i gofrestru ar ffurf ap.
  • Cyflwyniad i gyflogwyr ei ddefnyddio gyda gweithwyr.
  • Os oes angen cymorth neu gyngor arnoch, cysylltwch â ni. Rydym am weithio gyda chyflogwyr i helpu staff i gofrestru a gallant gynnal gweithdy cofrestru yn eich gweithle ar gais.

Darllenwch y cwestiynau cyffredin ar gyfer gweithwyr gofal cartref a chyflogwyr

Gwella GCCarlein

Rydym yn uwchraddio ein system TG cofrestru presennol i wneud gwelliannau a sicrhau ein bod yn gallu prosesu ceisiadau gan filoedd o weithwyr gofal cartref. Ni fydd ein system bresennol, CGCarlein, ar gael wrth i ni weithredu a phrofi newidiadau. Bydd gweithwyr gofal cartref yn gallu gwneud cais i gofrestru pan fydd y system newydd yn mynd yn fyw ym mis Ebrill.

Darganfyddwch fwy am welliannau i CGCarlein.

Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae angen i gyflogwyr fod yn ymwybodol y bydd Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn disodli'r Fframwaith Sefydlu Gofal Cymdeithasol. Mae'r fframwaith newydd, a ddatblygwyd mewn partneriaeth Gwasanaeth Addysg y Gweithlu GIG Cymru (WEDS), cyflogwyr a darparwyr dysgu ar gael ers mis Rhagfyr 2017, ond mae'n rhaid ei weithredu o fis Ebrill 2018. Bydd gan weithwyr a ddechreuodd yr hen fframwaith cyn y dyddiad hwn yr amser arferol i'w gwblhau.

Mwy am Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol.