Newyddion

Gwerthusiad trydedd flwyddyn rhaglenni hyfforddiant gweithwyr cymdeithasol nawr ar gael

06 Hydref 2017
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae rhaglenni hyfforddiant i weithwyr cymdeithasol yn helpu i wella sgiliau, dealltwriaeth a hyder, ond mae nifer fawr o ymarferwyr yn rhoi’r gorau iddynt cyn eu gorffen. 

Dyma brif ganfyddiadau gwerthusiad annibynnol o drydedd flwyddyn y fframwaith Dysgu ac Addysg Proffesiynol Parhaus (DAPP) a gyflawnwyd gan Cordis Bright ar ran Gofal Cymdeithasol Cymru.

Nod y fframwaith DAPP yw helpu gweithwyr cymdeithasol i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth, ac mae'n cynnwys pedair rhaglen wedi’u hanelu at wahanol gyfnodau o yrfaoedd gweithwyr cymdeithasol: newydd gymhwyso; ymarfer profiadol; uwch ymarfer; a gweithwyr cymdeithasol ymgynghorol.

Gwelodd y gwerthusiad sawl elfen gadarnhaol, gan gynnwys gweithwyr cymdeithasol yn nodi bod eu dealltwriaeth, eu sgiliau a’u hyder wedi gwella, a rheolwyr yn canmol yr effaith mae’r rhaglenni wedi'i chael ar y gweithlu. 

Mae’r cryfderau eraill yn cynnwys ansawdd uchel cynnwys y rhaglenni a’r ffordd o’u haddysgu, a’r ffocws ar ymchwil. Mae nifer y bobl sy'n ymuno â’r rhaglenni'n uchel o hyd hefyd, gyda 868 o weithwyr cymdeithasol wedi cofrestru erbyn mis Awst 2016. 

Fodd bynnag, gwelodd y gwerthusiad er bod nifer fawr o weithwyr cymdeithasol yn cwblhau rhai modiwlau, nid oeddent yn gorffen y rhaglenni llawn. 

Roedd tua dwy ran o dair o’r rheini oedd wedi cofrestru ar y rhaglen ymarfer profiadol yn gadael cyn ei chwblhau. Tra’r oedd tua thraean o’r rheini oedd yn dilyn y rhaglenni ymarfer uwch a gwaith cymdeithasol ymgynghorol yn gadael yn gynnar.

Nododd llawer o'r rheini oedd yn tynnu'n ôl o’r rhaglenni'n gynnar mai llwyth gwaith trwm ac arddull yr addysgu a'r dysgu oedd y rheswm am hyn.

Mae mynd i’r afael â’r nifer fawr sy’n tynnu'n ôl yn faes pwysig i’r holl bartneriaid fynd i’r afael ag ef er mwyn gwneud yn siŵr bod gweithwyr cymdeithasol yn parhau i ddysgu a datblygu’r sgiliau ymarfer uwch mae eu hangen arnynt. Mae'n her i’r proffesiwn ac i gyflogwyr, a bydd yn elfen bwysig o’r adolygiad o’r fframwaith sy'n cael ei gynnal rhwng nawr a mis Ebrill 2018.