Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Gweithwyr gofal cymdeithasol a gofalwyr – manteisiwch ar eich cyfle i gael brechiad ffliw am ddim!

04 Rhagfyr 2018
Sue Evans, ein prif weithredwr

Dros y gaeaf, bydd llawer ohonom yn mynd yn sâl gydag annwyd neu’r ffliw. Ar gyfer y rhan fwyaf ohonom, bydd hyn yn golygu dim byd mwy nag ychydig ddyddiau yn y gwely gyda bocs o hancesi a diodydd lemon poeth, ond i rai, mae’r ffliw yn gallu bod yn angheuol.

Mae’r ffliw mor gyffredin, rydym ni’n aml yn anghofio pa mor beryglus y gallai fod.

Y llynedd, cafodd mwy na 16,500 o bobl yng Nghymru ddiagnosis o salwch tebyg i’r ffliw gan eu meddyg teulu, a chafodd 2,680 arall ddiagnosis yn yr ysbyty. O’r rhai a gafodd ddiagnosis yn yr ysbyty, roedd angen gofal dwys ar 192 ohonynt.

Gallai gweithwyr gofal cymdeithasol ar y rheng flaen, fel staff cartrefi gofal a gweithwyr gofal yn y cartref, beri risg i’r bobl maen nhw’n gofalu amdanynt, sydd yn aml ymysg y rhai sydd fwyaf agored i ffliw, trwy ledaenu’r firws heb sylweddoli.

Y llynedd, roedd tua 56 o achosion o ffliw mewn cartrefi gofal ledled Cymru.

Dyma pam y byddwn i’n annog pob gweithiwr gofal cymdeithasol ar y rheng flaen sy’n gymwys am frechiad ffliw rhad ac am ddim ar y GIG i fanteisio ar y cyfle i gael eich brechu cyn gynted â phosibl.

Gall gofalwyr a phobl sydd mewn perygl penodol o ddal y ffliw, fel rhai dros 65 oed, menywod beichiog, a rhai â chyflyrau iechyd tymor hir fel diabetes, cyflyrau ar y galon a chyflyrau’r frest, hefyd gael eu brechu’n rhad ac am ddim.

Y llynedd, dim ond hanner y gofalwyr oedd yn gymwys am y brechiad a gafodd eu diogelu, a chafodd llai na hanner y bobl sy’n cael eu hystyried i fod mewn perygl, rhwng chwe mis oed a 64 blwydd oed, a gafodd eu brechu.

Mae’r ffliw yn salwch difrifol a gaiff ei achosi gan firws sy’n effeithio ar yr ysgyfaint a’r llwybrau anadlu. Mae’r symptomau fel arfer yn dechrau’n sydyn, a gallan nhw gynnwys twymyn, annwyd, cur pen, peswch, poenau yn y cyhyrau a blinder.

Ni ellir ei drin â gwrthfiotigau, felly’r ffordd orau o ddiogelu eich hun a’r rhai rydych chi’n gofalu amdanynt yw cael brechiad ffliw bob blwyddyn.

Mae’r brechiad hefyd yn helpu i atal y firws rhag lledu, felly mae cael y brechiad yn helpu i’ch cadw chi a’r rheini sydd o’ch cwmpas yn ddiogel.

Hyd yn oed os cawsoch y brechiad y llynedd, mae’n bwysig eich bod yn sicrhau eich bod yn ei gael eto eleni oherwydd mae imiwnedd yn lleihau ac mae’r firws yn newid bob blwyddyn.

Os ydych chi’n weithiwr gofal cymdeithasol ar y rheng flaen, siaradwch â’ch cyflogwr am gael y brechiad. Hefyd, gallwch siarad â’ch fferyllydd cymunedol lleol.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/97025