Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Gweithiwr gofal preswyl i blant yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr am fod yn anonest ac am roi pobl ifanc sy’n wynebu risg mewn perygl

15 Mai 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr gofal preswyl i blant o Gaerdydd wedi cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad ganfod bod ei gamymddygiad difrifol wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Roedd Richard Evans yn gweithio fel gweithiwr cymorth mewn cartref addysgol preswyl i blant ag awtistiaeth adeg y digwyddiad dan sylw.

Yn y gwrandawiad, clywyd bod Mr Evans yn gweithio shifft nos gyda chydweithiwr ym mis Ebrill 2017, yn goruchwylio tri pherson ifanc sy’n wynebu risg, pan redodd un o’r bobl ifanc hyn i ffwrdd ac yntau’n breswylydd 16 oed ag awtistiaeth ac anghenion cymhleth, yn ogystal â hanes o ddianc.

Dim ond pan gafodd ei hysbysu gan ei gydweithwyr fod yr heddlu wedi dod o hyd i’r person ifanc 16 oed y sylweddolodd Mr Evans ei fod ar goll yn y lle cyntaf.

Dywedwyd wrth y gwrandawiad fod Mr Evans naill ai wedi mynd ati wedyn i ffugio cofnodion yn datgan bod y person ifanc yn y cartref ar yr adeg y dihangodd neu roedd yn gysylltiedig â’u ffugio, a honnodd yn anonest fod staff wedi bod yn cadw llygad ar y person ifanc yn rheolaidd, er i gamera teledu cylch cyfyng brofi nad oedd hyn yn wir.

Ar ôl clywed y dystiolaeth, canfu’r panel fod camymddygiad difrifol Mr Evans wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Gan esbonio ei benderfyniad, dywedodd y panel: “Mae’r canfyddiadau ffeithiol yr ydym wedi eu gwneud yn enghreifftiau o weithredoedd ac anweithiau difrifol gan Mr Evans. Mae methu â chadw llygad ar bobl ifanc sy’n wynebu risg, ffugio dogfennau ac anonestrwydd yn faterion difrifol iawn.”

Aeth y panel ymlaen i ddweud: “O’r dystiolaeth a glywsom, roedd gan y staff agwedd hunanfodlon at reoli eu tasgau nos rheolaidd. At hyn, roedd ymgais barhaus i gelu methiant Mr Evans i gadw llygad ar y preswylydd dan sylw. Methodd â chyfaddef i’r hyn a wnaeth, ac roedd yn anonest am y peth. Felly, ni allwn ddod i’r casgliad bod y ffeithiau a ganfuwyd yn wallau unigryw.

“Aethom ati i ystyried y risg y byddai’n ymddwyn yn yr un modd yn y dyfodol. Nid yw Mr Evans wedi rhoi esboniad pellach o’i fethiannau. Parhaodd i ddadlau ynghylch yr honiadau gan roi adroddiadau gwahanol am yr hyn a wnaeth ar y noson i gadw llygad ar y person ifanc. Heb unrhyw esboniad pellach, ni allwn fod yn sicr nad yw’n peri risg i unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau yn y dyfodol.”

Penderfynodd y panel dynnu Mr Evans oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar unwaith, gan ddweud: “Rydym wedi penderfynu bod Gorchymyn Dileu yn gymesur o ystyried y ffactorau gwaethygol yn yr achos hwn a’r ffaith bod Mr Evans wedi gwyro mor ddifrifol o’r safonau proffesiynol a nodir yn y 'Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol'.

“Credwn fod Gorchymyn Dileu yn angenrheidiol i ddiogelu’r cyhoedd a lles y cyhoedd yn ddigonol er mwyn cynnal hyder pobl mewn gwasanaethau gofal cymdeithasol.”

Nid oedd Mr Evans yn y gwrandawiad deuddydd yn ein swyddfa yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf.