Newyddion

Gweithiwr gofal preswyl i blant wedi’i thynnu oddi ar y Gofrestr am gamymddwyn

04 Mai 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr gofal preswyl i blant o Wrecsam wedi’i thynnu oddi ar y Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad addasrwydd i ymarfer farnu bod ei chamymddygiad wedi amharu ar ei haddasrwydd i ymarfer.

Dywedwyd wrth y gwrandawiad fod Debra Lloyd yn bresennol pan oedd dau o bobl ifanc a oedd yn ei gofal wedi gyrru car cwmni o amgylch cae yng ngogledd Cymru er nad oedd ganddynt drwydded nac yswiriant i wneud hynny. Roedd hefyd yn bresennol yn ystod digwyddiad arall pan oedd un o’r bobl ifanc wedi gyrru car cwmni ar ffordd wledig.

Cyfaddefodd Ms Lloyd, a oedd yn bresennol yn y gwrandawiad tridiau yng Ngwesty Beaufort Park yn yr Wyddgrug yr wythnos diwethaf, iddi fynd i mewn i’r car â’r person ifanc yn ystod y digwyddiad ar y ffordd wledig, ond dywedodd mai’r unig reswm pam y gwnaeth hynny oedd er mwyn adennill rheolaeth dros y sefyllfa.

Dywedwyd yn y gwrandawiad nad oedd Ms Lloyd wedi rhoi gwybod i’w chyflogwr am y digwyddiadau mewn modd amserol, a’i bod wedi rhoi ei hun, y ddau berson ifanc a’r cyhoedd mewn perygl o gael eu hanafu.

Ar ôl iddi gael ei gwahardd oherwydd y digwyddiadau, cafodd Ms Lloyd wedyn ei chyflogi gan gyflogwr arall ar ôl iddi ddweud celwydd, gan ddweud wrthynt nad oedd wedi cael ei gwahardd.

Ar ôl clywed y dystiolaeth, penderfynodd y pwyllgor bod camymddygiad Ms Lloyd wedi amharu ar ei haddasrwydd i ymarfer.

Wrth egluro’i benderfyniad, dywedodd y pwyllgor wrth Ms Lloyd: “Bu dau ddigwyddiad, ac roeddent ill dau’n achosion lle’r oedd diogelwch pobl ifanc wedi ei beryglu.

“Nid oeddech wedi rhoi gwybod am y digwyddiadau am eich bod yn ceisio diogelu eich safle eich hun (a’ch teulu), ond eich dyletswydd oedd tynnu sylw eich cyflogwr at y materion hyn fel y gellid hysbysu’r awdurdodau angenrheidiol a chymryd camau priodol.

“Rydym hefyd yn derbyn ein bod gennym honiad o anonestrwydd sydd i’w brofi, a bod yr anonestrwydd hwn wedi deillio o gyd-destun cwbl wahanol, ac roedd yn ymwneud y tro hwn â’r modd yr oeddech wedi delio â chyflogwyr eraill. Ar yr achlysur hwnnw, gwnaethoch benderfyniad i roi blaenoriaeth i’ch anghenion eich hun trwy geisio dychwelyd i weithio, ac i wneud hynny roeddech wedi dweud celwydd am eich statws gwaharddedig.”

Felly, penderfynodd y pwyllgor dynnu Ms Lloyd oddi ar y Gofrestr, gan ddweud wrthi: “Rydym o’r farn bod Gorchymyn Dileu yn gosb briodol a chymesur yn yr achos hwn, am ei fod yn ymwneud ag ymddygiad sy’n gwbl anghydnaws â’ch cofrestriad fel gweithiwr gofal plant preswyl.

“Yn sgil ein canfyddiadau, rydym o’r farn eich bod yn achos risg i unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau, ac rydym wedi dod i’r casgliad eich bod wedi cam-fanteisio ar ymddiriedaeth mewn modd difrifol. Rydym hefyd o’r farn y byddai hyder yn y proffesiwn gofal cymdeithasol yn cael ei danseilio pe caniateid i chi barhau ar y Gofrestr.”