Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Newyddion

Gweithiwr gofal preswyl i blant wedi'i dynnu oddi ar y Gofrestr yn sgil defnydd amhriodol a sarhaus o’r cyfryngau cymdeithasol

09 Awst 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr gofal preswyl i blant o Rondda Cynon Taf i’w dynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol wedi i wrandawiad ganfod bod ei gamymddwyn difrifol wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Cafodd David Griffith ei gyhuddo o wneud sylwadau amhriodol a sarhaus ar y cyfryngau cymdeithasol pan oedd ar ddyletswydd fel arweinydd shifft yn Gweithredu dros Blant ym mis Chwefror 2018. Roedd rhieni’r plant dan ei ofal wedi gweld y sylwadau, ac wedi cwyno i’w gyflogwr.

Clywodd y gwrandawiad am ddigwyddiad arall lle’r oedd Mr Griffith wedi cyfnewid negeseuon testun amhriodol a sarhaus gyda chydweithiwr, lle’r oedd yn cyfeirio at blant a phobl ifanc mewn ffordd rywiol.

Rhoddodd Llys y Goron yng Nghaerdydd ryddhad diamod i Mr Griffith ym mis Tachwedd 2018 ar ôl pledio’n euog i dderbyn dwy ddelwedd anweddus o blant a pheidio â rhoi gwybod i’r heddlu am y mater.

Ar ôl clywed y dystiolaeth, penderfynodd y panel fod camymddygiad difrifol Mr Griffith wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Gan esbonio ei benderfyniad, dywedodd y panel: “Yn ein barn ni, mae Mr Griffith yn peryglu unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau ar hyn o bryd oherwydd ei ddiffyg dealltwriaeth gyson o ffiniau proffesiynol, a’i duedd i anfon cyfathrebiadau electronig (mewn lleoliad gwaith) sy’n amhriodol ac yn sarhaus.

“Mae tueddiad i Mr Griffith leihau digrifwch y materion rydym wedi eu profi, a chyfeirio atyn nhw fel ‘cellwair’ neu ei ‘synnwyr digrifwch’.

“Yn ein barn ni, mae hyn yn gwaethygu materion, am ei fod yn dangos nad yw’n deall yn llwyr effaith ei ymddygiad ar y rhai mae’n gweithio gyda nhw, ac i’r rhai mae ganddo ddyletswydd broffesiynol tuag atynt.

“Credwn, yn niffyg unrhyw ddirnadaeth neu edifeirwch, ei bod yn annhebygol y byddai Mr Griffith yn gwneud penderfyniadau gwahanol neu’n ymddwyn yn wahanol yn y dyfodol.”

Penderfynodd y panel dynnu Mr Griffith oddi ar y Gofrestr, gan nodi: “Rydym wedi penderfynu, ar sail y dystiolaeth sydd ger ein bron, mai dim ond Gorchymyn Dileu fydd yn briodol yn achos Mr Griffith.”

Nid oedd Mr Griffith yn y gwrandawiad dau ddiwrnod yn ein swyddfa yng Nghaerdydd yn gynharach yr wythnos hon.

Mae Mr Griffith wedi’i wahardd ar hyn o bryd rhag gweithio mewn swydd gofal cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru a bydd yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr ar 9 Medi 2019.